V centre Bratislavy pred hlavnou poštou dobili na smrť muža. Polícia hľadá svedkov

Bra­ti­slav­ská polí­cia žia­da verej­nosť pomoc v súvis­los­ti s prav­de­po­dob­ným zabi­tím člo­ve­ka v noci zo sobo­ty na nede­ľu 8. decem­bra na Námes­tí SNP. Pod­ľa polí­cie pri­vo­la­li ľudia k ležia­ce­mu mužo­vi polí­ciu i záchran­ku. Bohu­žiaľ, už mu neve­de­li pomôcť a muž zra­ne­niam pod­ľa­hol. Ďal­šie bliž­šie infor­má­cie o totož­nos­ti obe­ti, či útoč­ní­ka polí­cia nezve­rej­ni­la.

„Pod­ľa dote­raj­ších infor­má­cií mal po pred­chá­dza­jú­com kon­flik­te dopo­siaľ nezná­my muž poško­de­né­ho fyzic­ky napad­núť. Násled­ne mal utiecť na nezná­me mies­to,” uvá­dza v sta­no­vis­ku bra­ti­slav­ská kraj­ská polí­cia. K inci­den­tu malo pod­ľa polí­cie dôjsť pred budo­vou hlav­nej pošty na Námes­tí SNP.

Tele­ví­zia Mar­kí­za na svo­jom por­tá­li tvnoviny.sk tvr­dí, že obe­ťou je mla­dý cudzi­nec, kto­rý zomrel po smr­teľ­nom kopan­ci do hla­vy. Pod­ľa pred­bež­ných infor­má­cií Defen­ce News by malo ísť o obča­na Srb­skej repub­li­ky.

V Bra­ti­sla­ve ide v posled­nom čase o ďal­šiu násil­nú smrť cudzin­ca.

V máji 2018 tiež na Námes­tí SNP napa­dol Juraj Hos­su Filípn­ča­na Hen­ry­ho Accor­du, kto­rý o šty­ri dni v nemoc­ni­ci zra­ne­niam pod­ľa­hol. Hos­su odsú­dil Kraj­ský súd Bra­ti­sla­va na deväť rokov nepod­mie­neč­ne.

V reak­cii na mno­žia­ce sa bez­peč­nost­né a násil­né inci­den­ty v cen­tre mes­ta magis­trát pod novým vede­ním pri­má­to­ra Matú­ša Val­la zria­dil na Obchod­nej uli­ci sta­ni­cu mest­skej polí­cie.