Česi kúpili nové radary, Slovensko čaká na voľby

V Čes­kej repub­li­ke dokon­či­li dlho­roč­ný nákup nových 3D rada­rov pre armá­du. Poli­tic­ký spor o to, kto­ré rada­ry by mali nahra­diť pôvod­ne ešte tie soviet­ske trval desať rokov. O pod­pi­se zmlu­vy  s izra­el­skou spo­loč­nos­ťou Elta Sys­tems infor­mo­va­lo čes­ké minis­ter­stvo obra­ny.

Pod­ľa čes­ké­ho minis­ter­stva obra­ny dodáv­ka ôsmych mobil­ných súp­rav sys­té­mu EL/M‑2084 bude stáť  140 mili­ó­nov eur (3,5 mld Kč). Ďal­ších 100 mili­ó­nov eur by mala stáť ser­vis počas dvad­sia­tich rokov.

„Nákup rada­rov MADR je jed­ným z našich kľú­čo­vých moder­ni­zač­ných pro­jek­tov. Čes­kí voja­ci túto tech­ni­ku nevy­hnut­ne potre­bu­jú. Ukon­čí­me tak našu závis­losť na zasa­ta­ra­lých rus­kých stro­joch a zás­ka­me tak špič­ko­vý a v boji pro­ve­re­ný sys­tém od náš­ho stra­te­gic­ké­ho par­tne­ra,“ uvie­dol čes­ký minis­ter obra­ny Lubo­mír Met­nar.

O izra­el­skej fir­me roz­hod­la ešte vlá­da Bohu­sla­va Sobot­ky pred tro­mi rok­mi, no pod­pis zmlu­vy pod­ľa eko­no­mic­ké­ho den­ní­ka e15.cz oddia­li­lo poli­caj­né vyšet­ro­va­nie. Ďal­ší sklz zákaz­ka nabra­la kvô­li zapo­je­niu čes­kých firiem do dodáv­ky. Minis­ter­stvo totiž poža­do­va­lo mini­mál­ne, aby trid­sať per­cent zo zákaz­ky rea­li­zo­va­li čes­ké fir­my.

To sa nako­niec poda­ri­lo. Hlav­ným sub­do­dá­va­te­ľom má byť Vojen­ský tech­nic­ký ústav a spo­loč­nosť Retia, kto­rá pat­rí do port­fó­lia pod­ni­ka­te­ľa Jaro­sla­va Str­na­da. Ten sa anga­žu­je aj na Slo­ven­sku cez spo­loč­nosť MSM Group.

Pod­ľa pred­se­du pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Retia Roma­na Bohuň­ka tým­to kon­trak­tom zís­ka čes­ká fir­ma potreb­né know-how. „Tak­to bude­me môcť samos­tat­ne pre­vá­dy­ko­vať a naj­mä ser­vi­so­vať nové rada­ry,” uvie­dol Bohu­něk.

Pod­ľa zmlu­vy majú Izra­el­ci dodá­vať mobil­né rada­ry postup­ne až do roku 2023.

Rada­ry MADR EL/M‑2084 doká­žu sle­do­vať cie­le do 100 do 3 000 met­rov. Okrem toho doká­žu odpa­ľo­vať a navá­dzať vystre­le­né rake­ty na vzduš­né cie­le. Izra­el­ské rada­ry by sa mali stať súčas­ťou nové­ho PVO sys­té­my, kto­rý by mal nahra­diť soviet­sky sys­tém KUB zo sedem­de­sia­tych rokov.

Na Slo­ven­sku všet­ko sto­jí

Na Slo­ven­sku minis­ter­stvo obra­ny rie­ši rov­na­ký prob­lém, ako nahra­diť zasta­ra­lé soviet­ske rada­ry P‑37 kto­ré sú už dáv­no po tech­nic­kej život­nos­ti. Nákup nových rádi­olo­ká­to­rov tiež z Izra­e­la rezort aj pri­pra­vil, no pre­mi­ér Peter Pel­leg­ri­ni ten­to pro­jekt zasta­vil.

Kým Čes­ká repub­li­ka naku­pu­je osem modu­lov, tak na Slo­ven­sku minis­ter­stvo odpo­ru­či­lo nakú­piť až 17 kusov za 155 mili­onov eur.