V čakárni zastrelil šiestich ľudí, potom aj seba

Čes­ká polí­cia vypát­ra­la v uto­rok vozid­lo muža, kto­rý je podoz­ri­vý, že vo Fakult­nej nemoc­ni­ci Ostra­va zastre­lil šies­tich ľudí. Muž vo vozid­le sa pred zása­hom polí­cie stre­lil do hla­vy. Infor­mo­va­la o tom na Twit­te­ri Polí­cia ČR.

„Chy­ti­li sme pácha­te­ľa streľ­by. Šty­rid­saťd­va­roč­ný muž sa pred zása­hom polí­cie stre­lil do hla­vy, je mŕt­vy,” napí­sa­la na Twit­te­ri čes­ká polí­cia.

Pod­ľa infor­má­cií Čes­kej tele­ví­zie vozid­lo útoč­ní­ka bolo vypát­ra­né neďa­le­ko výlet­nej reštau­rá­cie Loděni­ce Děhy­lov pri Ostra­ve.
Smrť podoz­ri­vé­ho potvr­dil aj čes­ký minis­ter vnút­ra Jan Hamá­ček. Po zása­hu polí­cie, pri kto­rom sa postre­lil, bol vo váž­nom sta­ve pre­ve­ze­ný do nemoc­ni­ce, kde zomrel.

Nad­ria­de­ný podoz­ri­vé­ho útoč­ní­ka pre Čes­ký roz­hlas uvie­dol, že muž si vzal do hla­vy, že „je ťaž­ko cho­rý a nikto ho nech­ce lie­čiť”.

K streľ­be doš­lo v uto­rok ráno oko­lo sied­mej hodi­ny vo Fakult­nej nemoc­ni­ci Ostra­va. Šty­ria ľudia zomre­li na mies­te, dva­ja počas ope­rá­cie.

Ria­di­teľ nemoc­ni­ce Jiří Havr­lant uvie­dol, že útoč­ník ticho sedel v čakár­ni, potom vstal a bez varo­va­nia začal strie­ľať. „Zni­čo­ho nič sa pus­til do ľudí. Mie­ril na hla­vu a hrud­ník,” uvie­dol Havr­lant.

Sved­ko­via pod­ľa tele­ví­zie Nova uvied­li, že útoč­ník postu­po­val chlad­no­krv­ne. „Keď vystrie­ľal zásob­ník, piš­toľ si nabil a strie­ľal zno­vu. Údaj­ne sa chcel zastre­liť aj on sám, ale keď chcel vystre­liť zbraň pro­ti sebe, mal už prázd­ny zásob­ník. Potom z mies­ta utie­kol,” opí­sa­li prí­pad sved­ko­via pre tele­ví­ziu TV Nova.

Polí­cia záro­veň infor­mo­va­la, že pácha­teľ nemal legál­ne drža­nú zbraň. Záro­veň odmiet­li komen­to­vať, že by sa útoč­ník lie­čil na psy­chiat­rii.

Útoč­ní­kom by mal byť Cti­rad Vitá­sek (42). Maji­teľ sta­veb­nej fir­my Aleš Zygu­la potvr­dil, že bol jeho zamest­nan­com. „Bol naším sta­veb­ným tech­ni­kom,” potvr­dil pre denik.cz. Pod­ľa neho si vzal do hla­vy, že je ťaž­ko cho­rý a nik ho nech­ce lie­čiť. V posled­nom čase pod­ľa ria­di­te­ľa necho­dil do prá­ce.