V Bulharsku obvinil troch ruských špiónov z pokusu o vraždu zbrojára

Troch obča­nov Rus­ka obvi­ni­li bul­har­ské orgá­ny z poku­su o vraž­du pod­ni­ka­te­ľa Emi­li­ja­na Geb­re­va, jeho syna a ďal­šej oso­by, kto­rí boli v roku 2015 v Sofii otrá­ve­ní pres­ne neur­če­nou che­mic­kou lát­kou. Infor­mo­va­la o tom bul­har­ská pro­ku­ra­tú­ra.

Neme­no­va­ní Rusi sa pod­ľa pro­ku­ra­tú­ry v obdo­bí od 28. aprí­la do 4. mája 2015 pokú­si­li usmr­tiť tro­j­i­cu obe­tí spô­so­bom ale­bo pros­tried­ka­mi, kto­rý­mi ohro­zi­li živo­ty mno­hých ľudí. Údaj­ne pri­tom pou­ži­li toxic­kú lát­ku cha­rak­te­ru orga­nic­kých zlú­če­nín fos­fo­ru.

Geb­rev, kto­rý je vlast­ní­kom bul­har­ské­ho zbro­jár­ske­ho pod­ni­ku Duna­rit, jeho syn Chris­to a výrob­ný mana­žér zbro­jár­skej spo­loč­nos­ti EMKO Valen­tin Tach­čiev pod­ľa bul­har­skej tla­čo­vej agen­tú­ry BTA po kon­tak­te s jedom len tes­ne unik­li smr­ti.

Pod­ľa media­li­zo­va­ných správ, na kto­ré odka­zu­je AFP, sa mohol stať Geb­rev ter­čom otra­vy pre kon­flikt jeho pod­ni­ka­teľ­ských akti­vít so záuj­ma­mi vplyv­ných Rusov a ich spo­jen­cov v Bul­har­sku.
Vyšet­ro­va­nie otra­vy tých­to Bul­ha­rov pred vyše rokom zno­vu otvo­ri­li pre podoz­re­nie, že išlo o ner­vo­vo­pa­ra­ly­tic­kú lát­ku typu novi­čok, podob­ne ako v prí­pa­de otra­vy rus­ké­ho dvo­j­ité­ho agen­ta Ser­ge­ja Skri­pa­ľa a jeho dcé­ry v anglic­kom mes­te Salis­bu­ry z roku 2018.

Bul­har­skí vyšet­ro­va­te­lia medzi­ča­som zis­ti­li, že dôs­toj­ník rus­kej spra­vo­daj­skej služ­by uvá­dza­ný pod menom Ser­gej Fedo­tov, kto­rý je spá­ja­ný aj s otra­vou Skri­pa­ľa, nav­ští­vil v roku 2015 tri­krát Bul­har­sko, pri­čom iden­ti­fi­ko­va­li aj ďal­ších troch rus­kých obča­nov, kto­rí ho spre­vá­dza­li.

Geb­rev vla­ni vo feb­ru­ári vyjad­ril pre­sved­če­nie, že bol otrá­ve­ný lát­kou blíz­kou novič­ku, ana­lý­za vzor­ky moču labo­ra­tó­ri­om vo Fín­sku, kto­rú zapla­til samot­ný pod­ni­ka­teľ, však odha­li­la pes­ti­cíd a ďal­šiu, bliž­šie neur­če­nú lát­ku.
Pro­ku­ra­tú­ra v Sofii vyda­la na obvi­ne­ných Rusov európ­ske zaty­ka­če a zara­di­la ich do medzi­ná­rod­né­ho zozna­mu hľa­da­ných osôb. Prí­sluš­né ozná­me­nie bolo zve­rej­ne­né v Schen­gen­skom infor­mač­nom sys­té­me a v sys­té­me Inter­po­lu.