V Brne napadol hacker nemocnicu. Musia operovať inde

Poho­to­vosť naj­vyš­šie­ho stup­ňa vyhlá­si­la v pia­tok Fakult­ná nemoc­ni­ca (FN) Brno, naj­väč­šie zdra­vot­níc­ke zaria­de­nie Mora­vy, na kto­ré zaú­to­čil zatiaľ nezná­my hac­ker. Infor­mo­val o tom spra­vo­daj­ský ser­ver Novinky.cz.

K počí­ta­čo­vé­mu úto­ku doš­lo v noci na pia­tok, časť sie­te sa zrú­ti­la. „Všet­ky počí­ta­če sme odpo­ji­li, nemô­že­me ope­ro­vať. Krí­zu rie­ši ope­ra­tív­ne zvo­la­ný štáb,” pove­dal pre čes­ký den­ník Prá­vo hovor­ca FN Brno Pavel Žďá­ra.

V nemoc­ni­ci nefun­gu­jú počí­ta­če, v kto­rých sú ulo­že­né úda­je pacien­tov. Pacien­ti s neod­klad­ný­mi zákrok­mi, kto­ré mali byť vyko­na­né v pia­tok, budú ope­ro­va­ní v iných brnian­skych nemoc­ni­ciach, dodal hovor­ca.

Pod­ľa leká­rov a zdra­vot­ní­kov je taký­to útok pre­dov­šet­kým v tom­to vypä­tom obdo­bí vrcho­lom hyeniz­mu a nezod­po­ved­né­ho cyniz­mu. Nemoc­ni­ca okrem iné­ho den­ne tes­tu­je až 20 ľudí s podoz­re­ním na nový koro­na­ví­rus, pri­po­me­nu­li Novinky.cz. 12 jam dem