V Brazílii pri štrajku vojenskí policajti strelili senátora do hrude

Pro­test za vyš­šie pla­ty sa zvr­hol na pokus o vraž­du. V seve­rob­ra­zíl­skom štá­te Cea­rá postre­li­li v stre­du do hru­de sená­to­ra po tom, ako sa pokú­sil zasiah­nuť do štraj­ku prí­sluš­ní­kov vojen­skej polí­cie, kto­rí poža­do­va­li vyš­šie pla­ty, infor­mo­va­la agen­tú­ra AP.

Sená­to­ra Cida Gome­sa (56), býva­lé­ho guver­né­ra toh­to štá­tu, pod­ľa prís­pev­ku na Twit­te­ri po inci­den­te v mes­te Sob­ral hos­pi­ta­li­zo­va­li v neďa­le­kej nemoc­ni­ci. Pod­ľa vyhlá­se­nia nemoc­ni­ce je Gomes v sta­bi­li­zo­va­nom sta­ve a dýcha bez pomo­ci prí­stro­jov.

Na videu, kto­ré bolo zachy­te­né počas inci­den­tu, vid­no sená­to­ra na trak­to­re ako sa pokú­ša pre­ra­ziť cez dav pro­tes­tu­jú­cich poli­caj­tov. Zo zábe­rov nebo­lo bez­pro­stred­ne jas­né, odkiaľ výstrel pri­šiel.

Krát­ko pred­tým, ako sa poli­tik vydal na pro­test, zve­rej­nil na svo­jom Twit­te­ri nahne­va­né video, v kto­rom vyzý­va ľudí, aby mu pomoh­li ukon­čiť štrajk.

V uto­rok vstú­pil do štraj­ku nezná­my počet poli­caj­tov frus­tro­va­ných z roko­va­ní so štá­tom o zvy­šo­va­ní ich miezd. V Bra­zí­lii je okrem iné­ho povin­nos­ťou vojen­skej polí­cie hliad­ko­vať v uli­ciach a štraj­ky majú zaká­za­né.