V Berlíne sa dohodli na šesťbodovom mierovom pláne pre Líbyu

Účast­ní­ci nedeľ­ňaj­šej medzi­ná­rod­nej kon­fe­ren­cie o Líbyi v Ber­lí­ne sa dohod­li na zne­ní záve­reč­né­ho doku­men­tu, infor­mo­va­la agen­tú­ra TASS s odvo­la­ním sa na nie­koľ­ko dip­lo­ma­tic­kých zdro­jov.

Pod­ľa doku­men­tu bude pro­ces urov­na­nia kon­flik­tu v Líbyi roz­de­le­ný na šesť čas­tí – prí­me­rie, zbroj­né embar­go, poli­tic­ký pro­ces, refor­ma bez­peč­nost­né­ho sek­to­ra, hos­po­dár­ska a finanč­ná refor­ma, dodr­žia­va­nie medzi­ná­rod­né­ho huma­ni­tár­ne­ho prá­va a ľud­ských práv.

Vyzý­va tiež na neza­sa­ho­va­nie do ozb­ro­je­né­ho kon­flik­tu v Líbyi a nalie­ha na Bez­peč­nost­nú radu OSN, aby uva­li­la san­kcie na kra­ji­ny, kto­ré poru­šu­jú zbroj­né embar­go.

Trva­lé prí­me­rie poža­du­jú aj sve­to­vé moc­nos­ti. „Vyzý­va­me všet­ky zúčast­ne­né stra­ny, aby zná­so­bi­li svo­je úsi­lie o trva­lé zasta­ve­nie nepria­teľ­ských akcií, dees­ka­lá­ciu a trva­lé prí­me­rie,” uvá­dza sa v komu­ni­ké, na kto­rom sa dohod­li účast­ní­ci kon­fe­ren­cie, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP. Účast­ní­ci sum­mi­tu sa dohod­li aj na tom, že nebu­dú posky­to­vať ďal­šiu vojen­skú pod­po­ru boju­jú­cim stra­nám v Líbyi, kým tam trvá prí­me­rie.

Ber­lín­sky sum­mit vítal líd­rov 11 kra­jín (mimo Líbye), ako aj zástup­cov OSN, Európ­skej únie, Afric­kej únie a Ligy arab­ských štá­tov. Na kon­fe­ren­cii sa zúčast­ni­li naprí­klad rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin, turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan, fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron, talian­sky pre­mi­ér Giu­sep­pe Con­te, brit­ský pre­mi­ér Boris John­son a minis­ter zahra­nič­ných vecí USA Mike Pompeo.

Do Ber­lí­na priš­li aj kľú­čo­ví riva­li – šéf líbyj­skej medzi­ná­rod­ne uzna­nej vlá­dy Fájiz Sar­rádž a veli­teľ Líbyj­skej národ­nej armá­dy (LNA) Cha­lí­fa Haf­tar. Pod­ľa agen­tú­ry DPA sa dele­gá­cia líbyj­skej medzi­ná­rod­ne uzna­nej vlá­dy odmiet­la stret­núť s Haf­ta­rom.

Účasť Haf­ta­ra a Sar­rá­dža na sum­mi­te nebo­la spo­čiat­ku plá­no­va­ná, ale Nemec­ko zme­ni­lo svo­je roz­hod­nu­tie po tom, ako „Rus­ko a ďal­ší hrá­či na tom trva­li”, uvie­dol týž­den­ník Der Spie­gel.

Haf­tar boju­je pro­ti Sar­rá­džo­vej vlá­de síd­lia­cej v met­ro­po­le Tri­po­lis a pod­po­ru­je kon­ku­renč­nú vlá­du síd­lia­cu v Tob­ru­ku na výcho­de kra­ji­ny. V Líbyi vypu­kol cha­os po povs­ta­ní z roku 2011, kto­ré letec­ký­mi úder­mi pod­po­ri­lo aj NATO. Vied­lo k pádu reži­mu Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho i jeho smr­ti.

Kon­flikt vyhnal ceny ropy nahor

Situ­ácia v Líbyi, kto­rá je člen­ským štá­tom Orga­ni­zá­cie kra­jín vyvá­ža­jú­cich ropu (OPEC), sa v posled­ných dňoch skom­pli­ko­va­la, keď sily lojál­ne veli­te­ľo­vi Líbyj­skej národ­nej armá­dy (LNA) Cha­lí­fo­vi Haf­ta­ro­vi zablo­ko­va­li v sobo­tu (18. 1.) vývoz ropy z hlav­ných prí­sta­vov v kra­ji­ne. Násled­ne v nede­ľu líbyj­ská rop­ná spo­loč­nosť NOC ozná­mi­la, že po zablo­ko­va­ní ropo­vo­du zo stra­ny LNA sa postup­ne zača­li uzat­vá­rať dve roz­siah­le ložis­ká na juho­zá­pa­de kra­ji­ny. „Je logic­ké, že trhy na túto situ­áciu rea­gu­jú ras­tom cien. Ide o nema­lý objem…dôležité bude, ako dlho táto blo­ká­da potr­vá,” pove­dal šéf odde­le­nia komo­dít z Nati­onal Aus­tra­lia Bank v Mel­bour­ne.

Zdroj:TASR