V Ázii zúri atómové zbrojenie. India úspešne otestovala vlastnú raketu

Kým Euró­pa sa sna­ží zbro­je­nie, naj­mä to ató­mo­vé, brz­diť, v Ázii naopak aktu­ál­ne pre­bie­ha­jú doslo­va nuk­le­ár­ne pre­te­ky v zbro­je­ní. Hlav­ný­mi aktér­mi sú Pakis­tan, Čína a India.

Prá­ve tá úspeš­ne otes­to­va­la medzi­kon­ti­nen­tál­nu rake­tu s dole­tom 3 500 kilo­met­rov. Ide o model K‑4, kto­rá môže niesť aj nuk­le­ár­nu nálož. Indic­ké námor­níc­tvo skú­ša­lo rake­tu v Ben­gál­skom záli­ve pri pobre­ží štá­tu Andrap­ra­déš neďa­ke­lo mes­ta Vizag.

Vlast­nú rake­tu K‑4 na tuhé pali­vo India postup­ne tes­tu­je od roku 2010. Po dokon­če­ní skú­šok by tie­to rake­ty mali byť osa­de­né do jedi­nej indic­kej nuk­le­rár­nej ponor­ky schop­nej niesť balis­tic­ké stre­ly – INS Ari­hant.

Ostat­ný test rake­ty však nebol z ponor­ky, ale z pod­mor­ské­ho pon­tó­nu, kto­rý mal simu­lo­vať pod­vod­ný štart rake­ty. Indic­ké námor­níc­tvo nech­ce­lo ris­ko­vať stra­tu ponor­ky, keby čokoľ­vek zly­ha­lo.

Pre indic­ký den­ník Hin­du ich armád­ny dôs­toj­ník potvr­dil úspeš­nosť tes­tu. „Naše rake­ty sú pres­nej­šie a spo­ľah­li­vej­šie ako tie čín­ske,“ cito­va­li indic­ké novi­ny svoj zdroj.

Pop­ri balis­tic­kej rake­te K‑4 so stred­ným dole­tom 3 500 kilo­met­rov India vyvi­nu­la aj men­šiu ver­ziu K‑15 Saga­ri­ka s krát­kym dole­tom zhru­ba 700 kilo­met­rov. Tiež má byť schop­ná štar­tu z ponor­ky. Saga­ri­ka má byť namie­re­ná naj­mä na Pakis­tan a jeho hlav­né mes­to Kará­či. Men­šia rake­ta K‑15 však na roz­diel od K‑4 nedo­le­tí do Číny.

Dva­násť rakiet v ponor­ke

Ponor­ka INS Ari­hant môže teore­tic­ky niesť šty­ri veľ­ké rake­ty K‑4 n aktu­ál­ne má na palu­be dva­násť men­ších rakiet K‑15.
Zatiaľ jedi­nú ponor­ku schop­nú niesť balis­tic­ké stre­ly zavied­la Inia do výzb­ro­je v roku 2016 a do služ­by bola uve­de­ná v novem­bri 2018 osov­ne pre­mi­é­rom Naren­drom Modim. Ofi­ciál­na doktrí­na Indie, kto­rú pred­sta­vi­li v novem­bri 2019 hovo­ri, že India ató­mo­vé zbra­ne nepu­ži­je ako prvá, ale iba ako odvet­ný útok.

Pre­to potre­bu­jú vyvi­núť rake­ty schop­né štar­tu z pono­riek, keď­že pri prvom úto­ku by pozem­né odpa­ľo­va­cie zaria­de­nia boli zni­če­né prav­de­po­dob­ne ako prvé.

Čína a Pakis­tan zbro­ja na mori tiež

V prí­pa­de námor­ných nuk­le­ár­nych síl Čína ani Pakis­tan za Indi­ou neza­os­tá­va­jú. Čína zavied­la do výzb­ro­je dru­hú gene­rá­ciu vlast­ných nuk­le­rár­nych rakiet JL‑2 s mož­nos­ťou pod­vod­né­ho štar­tu. Aktu­ál­ne vyví­ja­jú tre­tiu gene­rá­ciu JL‑3.
Pakis­tan podob­ne vyví­ja rake­tu Babur – 3. Tiež schop­nú štar­tu z ponor­ky. Nimi sú vyzb­ro­je­né tri útoč­né pakis­tan­ské ponor­ky Agos­ta 90B. Babur‑3 majú byť ató­mo­vé zbra­ne prvej reak­cie v prí­pa­de ozb­ro­je­né­ho kon­flik­tu.