V Austrálii proti historickým požiarom zasahuje aj armáda

Počet obe­tí les­ných požia­rov, kto­ré už viac ako dva mesia­ce sužu­jú juho­vý­chod Aus­trá­lie, sa v stre­du zvý­šil na naj­me­nej 14 po tom, ako sa hasi­či dosta­li do ďal­ších miest zni­če­ných pla­meň­mi.

Minis­ter­stvo obra­ny medzi­tým na Nový rok ozná­mi­lo, že vysla­lo vojen­ské lode a vrtuľ­ní­ky na pomoc tisí­com ľudí, kto­rých požia­re odre­za­li od sve­ta v pobrež­ných oblas­tiach. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA.

Hasičs­ký zbor Nové­ho Juž­né­ho Wale­su uvie­dol, že po stre­daj­šom náj­de­ní dvoch tiel v zho­re­ných autách sa bilan­cia obe­tí decem­bro­vých požia­rov len v tom­to štá­te zvý­ši­la na sedem, oča­ká­va sa však jej ďal­ší nárast. V uto­rok pano­va­lo v Novom Juž­nom Wale­se horú­ce a veter­né poča­sie a pla­me­ne tam zni­či­li naj­me­nej 176 domov.

V sused­nom štá­te Vik­tó­ria evi­du­jú záchran­né zlož­ky šty­roch nezvest­ných, pri­čom polí­cia vyšet­ru­je aj smrť muža, kto­rý pod­ľa prí­buz­nej odmie­tol v uto­rok opus­tiť svoj dom pri mes­te Buchan.

Požia­re zúria­ce od októb­ra zni­či­li pod­ľa aktu­ali­zo­va­ných úda­jov v Aus­trá­lii už viac ako 1400 domov a spá­li­li pri­bliž­ne päť mili­ó­nov hek­tá­rov poras­tov.

Minis­ter­stvo obra­ny v stre­daj­šom ozná­me­ní uvied­lo, že heli­kop­té­ry eva­ku­ujú ľudí z plá­ží a izo­lo­va­ných komu­nít, pri­čom výsad­ko­vé pla­vid­lá schop­né vylo­diť svoj náklad na pobre­ží vyra­zi­li v noci zo Syd­ney, aby pri­viez­li potra­vi­ny a vodu ľuďom, kto­rí utiek­li pred požiar­mi na plá­že. Pod­ľa oča­ká­va­ní by mali dora­ziť do pobrež­ných miest v juž­nej čas­ti Nové­ho Juž­né­ho Wale­su a na výcho­de Vik­tó­rie vo štvr­tok večer ale­bo v pia­tok.

Mimo­riad­ne dra­ma­tic­ká situ­ácia sa odo­hrá­va­la v pobrež­nom mes­te Mal­la­co­ota na výcho­de štá­tu Vik­tó­ria, kde sa v uto­rok muse­lo vyše 4000 oby­va­te­ľov a dovo­len­ká­rov uchý­liť na plá­že, keď vie­tor hnal pla­me­ne sme­rom k tamoj­ším domom.

Desiat­ky domov zho­re­li pred tým, ako zme­na sme­ru vet­ra ušet­ri­la zvy­šok mes­ta.
V dôsled­ku dymu sa v mes­te zotme­lo a oblo­ha nabra­la čer­ve­ný nádych. Uviaz­nu­tí ľudia strá­vi­li noc vo svo­jich autách, na čer­pa­cích sta­ni­ciach či v sur­fin­go­vých klu­boch pre­me­ne­ných na eva­ku­ač­né cen­trá, pri­bli­žu­je agen­tú­ra AP.

Pre pred­sta­vu aké roz­siah­le sú aktu­ál­ne požia­re v Aus­trá­lii.

V Novom Juž­nom Wale­se počas noci na stre­du hlá­si­li nové požia­re v horách i pobrež­nej oblas­ti sever­ne od štát­nej met­ro­po­ly Syd­ney. Tamoj­ší hasi­či oča­ká­va­jú zmier­ne­nie pod­mie­nok počas stre­dy, aj keď v štá­te naďa­lej vyčí­ňa vyše 110 požia­rov. Nový Juž­ný Wales sa pod­ľa svo­jej pre­mi­ér­ky Gla­dys Bere­jik­lia­no­vej pri­tom musí pri­pra­viť na návrat extrém­nych pod­mie­nok zazna­me­na­ných v uto­rok, aké zno­va pred­po­ve­da­jú od najb­liž­šej sobo­ty.