V Afrike francúzski vojaci zabili 30 teroristov. Využili nové ozbrojené drony

Fran­cúz­ske a malij­ské jed­not­ky v uply­nu­lých dňoch pri svo­jej spo­loč­nej ope­rá­cii v oblas­ti Sahe­lu zabi­li ďal­ších 30 extré­mis­tov z ozb­ro­je­ných dži­há­dis­tic­kých sku­pín, infor­mo­va­la v sobo­tu agen­tú­ra AFP.

Tá s odvo­la­ním sa na fran­cúz­ske vojen­ské vele­nie uvied­la, že pri nále­toch v pohra­nič­nej oblas­ti, kde sa stre­tá­va­jú hra­ni­ce Mali, Nige­ru a Bur­ki­ny Faso, bolo v pia­tok zabi­tých 20 isla­mis­tic­kých ozb­ro­jen­cov.

Pri tej­to ope­rá­cii bol pou­ži­tý aj jeden z prvých zbra­ňa­mi vyba­ve­ných dro­nov vo výzb­ro­ji fran­cúz­skej armá­dy.

Začiat­kom týžd­ňa zasa dve fran­cúz­ske koman­dá zlik­vi­do­va­li desať ďal­ších dži­há­dis­tov. Sta­lo sa tak tiež v pohra­nič­nej oblas­ti, kto­rú ovlá­da via­ce­ro extré­mis­tic­kých hnu­tí a sku­pín vrá­ta­ne Islam­ské­ho štá­tu na Veľ­kej Saha­re (EIGS).
Tie­to vojen­ské ope­rá­cie sa usku­toč­ni­li po tom, ako Fran­cúz­sko 2. feb­ru­ára ozná­mi­lo, že do svo­jej ope­rá­cie v oblas­ti Sahe­lu nasa­dí ďal­ších 600 voja­kov, čím sa ich počet zvý­šil na 5100.

Väč­ši­na nových voja­kov bude sústre­de­ná v oblas­ti oko­lo spo­mí­na­né­ho troj­me­dzia, kto­rá je v súčas­nos­ti pova­žo­va­ná za epi­cen­trum boja pro­ti dži­há­dis­tic­kým sku­pi­nám.

Ope­rá­cia Bark­ha­ne sa v regi­ó­ne zača­la v roku 2014. Fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron a vedú­ci pred­sta­vi­te­lia štá­tov Sahe­lu – Mau­ri­tá­nie, Mali, Bur­ki­ny Faso, Nige­ru a Čadu – v janu­ári spus­ti­li nový plán boja pro­ti dži­há­dis­tom v tej­to oblas­ti.