V Afganistane vytiahli Hlavu 22. Z mieru tak možno nič nebude.

Iba nie­koľ­ko hodín po pod­pi­se his­to­ric­kej doho­dy medzi USA a Tali­ba­nom afgán­skou vlá­dou sa obja­vil zádr­hel. Tali­ban si totiž posta­vil hla­vu – odmie­ta roko­vať s miest­nou vlá­dou, kým tá nepre­pus­tí 5 000 väz­ne­ných čle­nov Tali­ba­nu. Vlá­da však tvr­dí, že ich nepre­pus­tí, kým si Tali­ban nesad­ne k roko­va­niam.

Situ­ácia tak pri­po­mí­na kni­hu Josep­ha Hel­le­ra Hla­va 22. V nej vojen­ský pred­pis tvr­dí, že vyhnúť sa ostré­mu nasa­de­niu dá, ak je člo­vek vyhlá­se­ný za bláz­na. Len­že ďal­ší odsek kon­šta­tu­je, že ten, kto požia­da o stia­hnu­tie z boja a vyhlá­se­nie za bláz­na, bláz­nom nie je. Ten­to zača­ro­va­ný kruh je teraz v Afga­nis­ta­ne.

„Ak nebu­de pre­pus­te­ných našich 5000 väz­ňov, plus mínus 100 ale­bo 200, nebu­dú ani vnút­ro­af­gan­ské roko­va­nia,” uvie­dol hovor­ca hnu­tia Zabi­hul­láh Mudža­híd počas tele­fo­nic­ké­ho roz­ho­vo­ru s agen­tú­rou Reuters.

Požia­dav­ka na pre­pus­te­nie 5000 väz­ňov je súčas­ťou doho­dy, kto­rú v sobo­tu v katar­skej Dau­he pod­pí­sa­li USA a Tali­ban. Na zákla­de doku­men­tu, o kto­rom obe stra­ny roko­va­li viac než rok a pol, by sa mal začať odsun ame­ric­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu.

Na vnút­ro­af­gan­ských roz­ho­vo­roch, kto­ré by sa moh­li konať v Osle, by išlo o dohod­nu­tie pod­mie­nok trva­lé­ho prí­me­ria medzi Tali­ba­nom a afgan­ským štá­tom. Toto prí­me­rie by malo byť násled­ne ozná­me­né spo­lu s doho­dou o poli­tic­kom časo­vom plá­ne pre Afga­nis­tan.

Afgan­ský pre­zi­dent: USA síce sľú­bil, no my máme kľú­če

Afgan­ský pre­zi­dent Ašraf Ghá­ní však v nede­ľu pred novi­nár­mi vyhlá­sil, že pre­pus­te­nie 5000 zaja­tých prí­sluš­ní­kov Tali­ba­nu pred roz­ho­vor­mi, spo­me­nu­té v pod­pí­sa­nej doho­de, nie je záväz­kom ani prí­sľu­bom, aký by moh­li dávať USA. Taký­to krok pod­ľa neho môže byť súčas­ťou vnút­ro­af­gan­ských roko­va­ní a ich výsled­kom, nie však pod­mien­kou ich zača­tia.

Úto­ky Tali­ba­nu budú pokra­čo­vať

Okrem prob­le­ma­tic­kých väz­ňov sa obja­vil aj rôz­ny výklad poj­mu „obme­dze­nia nási­lia” v Afga­nis­ta­ne, kto­ré­ho dodr­žia­va­nia na jeden týž­deň bolo pod­mien­kou pod­pí­sa­nia doho­dy USA a Tali­ba­nu. Ghá­ní v nede­ľu pove­dal, že obme­dze­nie nási­lia je naďa­lej plat­né a cie­ľom je pre­me­niť ho na trva­lé prí­me­rie.

Tali­ban si to však vysvet­ľu­je po svo­jom. Pod­ľa Mudža­hí­da „obme­dze­nie nási­lia” sa pod­pi­som doho­dy skon­či­lo a radi­kál­ne hnu­tie bude zno­vu úto­čiť. No vzhľa­dom na pod­pis zmlu­vy s USA už nebu­dú úto­čiť na zahra­nič­ných voja­kov, ale iba na afgán­sku armá­du.