V Afganistane vplyvný prebehlík neuznal výsledky volieb. Schyľuje sa ku konfliktu

Afgan­ský vicep­re­zi­dent a vplyv­ný veli­teľ milí­cií gene­rál Abdul Rašíd Dós­tum odmie­tol v stre­du uznať víťazs­tvo dote­raj­šie­ho pre­zi­den­ta Ašra­fa Gha­ní­ho v sep­tem­bro­vých pre­zi­dent­ských voľ­bách a vyzval svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov, aby vyšli pro­tes­to­vať do ulíc. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Dós­tum ozna­čil utor­ko­vé sta­no­vis­ko voleb­nej komi­sie o víťazs­tve Gha­ní­ho za „pre­vrat” a vyzval svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov, aby „vyra­zi­li do ulíc” a oslá­vi­li tam „víťazs­tvo” Gha­ní­ho pro­ti­kan­di­dá­ta, pre­mi­é­ra Abdul­lá­ha Abdul­lá­ha.

„Ja ako váš líder vás žia­dam, aby ste pod­po­ri­li Dr. Abdul­lá­ha svo­ji­mi život­mi a všet­kou svo­jou silou,” vyhlá­sil vicep­re­zi­dent.

Bež­ní Afgan­ci však pod­ľa agen­tú­ry AFP nate­raz pre­ja­vu­jú len malý záu­jem o Gha­ní­ho ale­bo Abdul­lá­ha, ako aj o voľ­by samot­né.

Afgan­ská Nezá­vis­lá voleb­ná komi­sia ozná­mi­la Gha­ní­ho víťazs­tvo v uto­rok po nie­koľ­ko­me­sač­nom odkla­de. Súčas­ný pre­zi­dent Gha­ní zís­kal 50,64 per­cent a jeho hlav­ný vyzý­va­teľ Abdul­láh oslo­vil 39,52 per­cen­ta voli­čov. Výsle­dok volieb však okam­ži­te napa­dol pora­ze­ný Abdul­láh. Prá­ve jeho pod­po­ru­je aj Dós­tum, hoci vo voľ­bách v roku 2014 sa posta­vil za Gha­ní­ho.

Ako pri­po­mí­na AFP, 65-roč­ný etnic­ký Uzbek Dós­tum menil svo­ju loja­li­tu v minu­los­ti viac krát. Ešte v 70. rokoch ako soviet­sky občan vstú­pil do afgan­skej armá­dy, pri­čom bojo­val na stra­ne Soviet­ske­ho zvä­zu pro­ti isla­mis­tic­kým povs­tal­com a neskôr pomá­hal zvr­hnúť vlá­du extré­mis­tic­ké­ho hnu­tia Tali­ban.

Fun­kciu vicep­re­zi­den­ta zastá­val len for­mál­ne, keď­že posled­né šty­ri roky strá­vil v exi­le po tom, čo bol obvi­ne­ný z úno­su a zná­sil­ne­nia.

Gha­ní­ho opo­nen­ti tvr­dia, že sep­tem­bro­vé voľ­by boli pozna­me­na­né roz­siah­ly­mi pod­vod­mi a nedo­stat­ka­mi. Voli­či sa počas dňa sťa­žo­va­li aj na neú­pl­né hla­so­va­cie lís­t­ky či na nepou­ži­teľ­né zaria­de­nia na iden­ti­fi­ká­ciu bio­met­ric­kých úda­jov.

Na hla­so­va­cích lís­tkoch boli vytla­če­né mená 18 kan­di­dá­tov, šty­ria však medzi­ča­som svo­ju kan­di­da­tú­ru stiah­li. Počas hla­so­va­nia doš­lo tak­tiež k via­ce­rým úto­kom mili­tan­tov.

Vzhľa­dom na vplyv­né posta­ve­nie v milí­ciách sa neda­jú vylú­čiť aj ozb­ro­je­né stre­ty s ofi­ciál­nou afgán­skou armá­dou pod­ria­de­nou pre­zi­den­to­vi. Vnú­tor­ný boj medzi afgán­sky­mi vlád­ny­mi zlož­ka­mi výraz­ne pomô­žu extré­mis­tic­ké­mu hnu­tiu Tali­ban, kto­rý stá­le fak­tic­ky ovlá­da nie­koľ­ko pro­vin­cií v Aga­nis­ta­ne.