V Afganistane sa zrútilo dopravné lietadlo. Na palube bolo 110 pasažierov

Na výcho­de Afga­nis­ta­nu sa v pon­de­lok zrú­ti­lo doprav­né lie­tad­lo. Pod­ľa afgan­skej spra­vo­daj­skej sta­ni­ce Aria­na News moh­lo byť na palu­be lie­tad­la 110 ľudí. Inci­dent sa stal v pro­vin­cii Ghaz­ní, juho­zá­pad­ne od hlav­né­ho mes­ta Kábul, infor­mo­va­la sta­ni­ca BBC s odvo­la­ním sa na miest­ne úra­dy.

Lie­tad­lo sa zrú­ti­lo zrej­me pre tech­nic­ké prob­lé­my a po páde ho zachvá­ti­li pla­me­ne. Stroj pod­ľa prvot­ných úda­jov pat­ril štát­nej letec­kej spo­loč­nos­ti Aria­na Afg­han Air­li­nes, jej gene­rál­ny ria­di­teľ to však násled­ne na sociál­nej sie­ti Face­bo­ok pop­rel.

Tla­čo­vá agen­tú­ra TASS uvá­dza, že lie­tad­lo sme­ro­va­lo z mes­ta Herát do met­ro­po­ly Kábul. Iné sprá­vy naz­na­ču­jú, že lie­tad­lo malo namie­re­né do indic­ké­ho hlav­né­ho mes­ta Naí Dil­lí.

Úra­dy bez­pro­stred­ne nepos­kyt­li úda­je o prí­pad­ných obe­tiach. Loka­li­ta, v kto­rej priš­lo k inci­den­tu, spa­dá do oblas­ti kon­tro­lo­va­nej fun­da­men­ta­lis­tic­kým islam­ským hnu­tím Tali­ban. Lie­tad­lo sa zrú­ti­lo pri­bliž­ne o 13.00 h miest­ne­ho času (09.30 h SEČ). Prí­či­na havá­rie nie je zatiaľ zná­ma.

„Náš tím sa usi­lu­je dostať do danej oblas­ti, tá je však odľah­lá a naše bez­peč­nost­né sily do nej nema­jú prí­stup,” uvie­dol hovor­ca guver­né­ra pro­vin­cie Ghaz­ní, kto­rý dodal, že išlo o „boeing pat­ria­ci spo­loč­nos­ti Aria­na Afg­han Air­li­nes”.

Pod­ľa infor­má­cií Avia­ti­on Safe­ty ide o Boeing 737 a na palu­be sa malo nachá­dzať 83 ľudí. Detai­ly o obe­tiach ale­bo rane­ných však ešte nie sú zná­me.

Lie­tad­lo sa zrú­ti­lo v hor­na­tom regi­ó­ne Deh Yak, kto­ré je pod kon­tro­lou Tali­ba­nu. Novi­nár Bilal Sar­wa­ry na twit­te­ri napí­sal, že lie­tad­lo nepat­rí spo­loč­nos­ti Aria­na Air­li­nes. Pod­ľa neho mali byť v mies­te havá­rie prí­sluš­ní­ci Tali­ba­nu, kto­rí sa pokú­ša­li uha­siť oheň.

Loka­li­ta, v kto­rej doš­lo k havá­rií. Úze­mie má byť pod kon­tor­lou Tali­ba­nu Twitter/@post_asia

 

Ten­to rok ide pri­tom už o dru­hú havá­riu lie­tad­la na Blíz­kom Výcho­de. Lie­tad­lo typu Boeing 737–800 spo­loč­nos­ti Ukrai­nian Inter­na­ti­onal Air­li­nes (UIA) na lin­ke PS752 hava­ro­va­lo krát­ko po štar­te z letis­ka v Tehe­rá­ne. Havá­riu lie­tad­la pri irán­skej met­ro­po­le, kto­ré sme­ro­va­lo do Kyje­va nikto nepre­žil. Na palu­be bolo 176 ľudí. Irán naj­skôr tvr­dil, že havá­riu spô­so­bi­li tech­nic­ké prob­lé­my, ale neskôr pri­znal, že jeho armá­da „neúmy­sel­ne” zostre­li­la ukra­jin­ské lie­tad­lo dvo­ma rake­ta­mi pro­ti­vzduš­nej obra­ny.

Sprá­vu bude­me aktu­ali­zo­vať.

Zdroj:BBC, AP, TASR