USA už nebudú pomáhať Turecku v boji proti Kurdom

Spo­je­né štá­ty ukon­či­li spo­lu­prá­cu s Turec­kom na taj­nom pries­kum­nom prog­ra­me, kto­rý Anka­re roky pomá­hal bojo­vať pro­ti sepa­ra­tis­tom zo zaká­za­nej Stra­ny kurd­ských pra­cu­jú­cich (PKK). Infor­mo­va­la o tom v stre­du agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na sprá­vy neme­no­va­ných ame­ric­kých pred­sta­vi­te­ľov.

Roz­hod­nu­tie USA zasta­viť na dobu neur­či­tú spo­mí­na­ný vojen­ský prog­ram zame­ra­ný na zber infor­má­cií bolo pod­ľa agen­tú­ry Reuters reak­ci­ou na turec­kú invá­ziu do Sýrie z vla­ňaj­šie­ho októb­ra.

Spo­lu­prá­ca, v rám­ci kto­rej Spo­je­né štá­ty vysie­la­li na misie nevyzb­ro­je­né dro­ny, trva­la od roku 2007. Jej cie­ľom bolo zís­ka­vať taj­né infor­má­cie o PKK, kto­rú USA i Turec­ko pova­žu­jú za tero­ris­tic­kú orga­ni­zá­ciu. Kon­com minu­lé­ho roka však USA tie­to pries­kum­né misie zasta­vi­li.

Ame­ric­ké dro­ny v rám­ci toh­to prog­ra­mu štar­to­va­li z letec­kej základ­ne Incir­lik na juhu Turec­ka, kto­rú využí­va­jú aj Spo­je­né štá­ty. Táto základ­ňa slú­ži aj ako cen­trum pre ope­rá­cie ame­ric­kých taj­ných slu­žieb v regi­ó­ne. Kam­paň pro­ti PKK bude pre Turec­ko po ukon­če­ní spo­lu­prá­ce s USA ťaž­šia a finanč­ne nároč­nej­šia, pove­dal neme­no­va­ný pred­sta­vi­teľ USA.

Hovor­ky­ňa Pen­ta­go­nu sa na mar­go kon­krét­nych prog­ra­mov v súvis­los­ti s dron­mi zame­ra­ný­mi na akti­vi­ty PKK nevy­jad­ri­la. Pou­ká­za­la však na to, že USA už v roku 1997 PKK ozna­či­li za tero­ris­tic­kú orga­ni­zá­ciu. „Turec­ko sme mno­hý­mi spô­sob­mi desať­ro­čia pod­po­ro­va­li v boji pro­ti PKK,” pove­da­la hovor­ky­ňa, ďal­šie pod­rob­nos­ti však neuvied­la.

Turec­ko a USA sa roz­chá­dza­jú vo via­ce­rých otáz­kach na medzi­ná­rod­nej scé­ne. Naprí­klad v Sýrii vystu­pu­jú na opač­ných stra­nách. V Ira­ku Kur­dov Ame­ri­ča­nia ofi­ciál­ne pod­po­ru­jú a pomá­ha­jú. Pre Turec­ko sú však Kur­di nepria­te­lia a ohro­ze­nie územ­nej celis­tvos­ti naj­mä na výcho­de kra­ji­ny.

Zdroj:TASR