USA uvažuje o stiahnutí svojich vojakov zo Západnej Afriky

Spo­je­né štá­ty ame­ric­ké sa pri­pra­vu­jú na veľ­ké pre­su­ny voja­kov po sve­te. V Afri­ke sa ame­ric­ké jed­not­ky zame­ra­li na poráž­ku islam­ské­ho štá­tu a mili­tan­tov spo­je­ných s al-Káí­dou, ako je naprí­klad al-Šabab. Avšak nie­koľ­ko sto­viek ame­ric­kých voja­kov v Nige­ri, Čade a Mali bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou stia­hnu­tých z regi­ó­nu, uvá­dza v sprá­ve New York Times, citu­júc úrad­ní­kov obo­zná­me­ných s momen­tál­ny­mi dis­ku­sia­mi v Pen­ta­gó­ne

Kon­krét­ne mož­nos­ti zní­že­nia zahŕňa­jú aj opus­te­nie letec­kej základ­ne Nige­rian Air 201, kto­rá bola uve­de­ná do pre­vádz­ky v novem­bri a stá­la 110 mili­ó­nov dolá­rov.

Vele­nie USA v Afri­ke minu­lý mesiac ozná­mi­lo, že spra­vo­daj­ské, sle­do­va­cie a pries­kum­né ope­rá­cie, kto­ré sa pred­tým vyko­ná­va­li zo základ­ne v Nia­mey v Nige­ri, sa teraz budú usku­toč­ňo­vať z nigé­rij­skej letec­kej základ­ne 201 v Aga­de­zu.

Zní­že­nie počtov – ale­bo úpl­né stia­hnu­tie – je údaj­ne súčas­ťou väč­šie­ho pre­skú­ma­nia, kto­ré Pen­ta­gón vyko­ná­va s cie­ľom pre­hod­no­tiť glo­bál­ne nasa­de­nie ame­ric­kých voja­kov. Zatiaľ sa zame­ria­va na pre­sme­ro­va­nie síl z pro­ti­te­ro­ris­tic­ké­ho úsi­lia, aby bolo mož­né lep­šie čeliť prí­pad­nej pria­mej ale­bo nepria­mej agre­sii Číny a Rus­ka.

Pod­ľa úrad­ní­kov, kto­rí hovo­ri­li s Times, je pre­roz­de­ľo­va­nie voj­sk zo západ­nej Afri­ky súčas­ťou prvej vlny sťa­ho­va­nia. Úrad­ní­ci pred­po­kla­da­jú násled­né zní­že­nie v Latin­skej Ame­ri­ke, spo­lu s Ira­kom a Afga­nis­ta­nom.

Sprá­va pri­chá­dza v čase, keď ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper naz­na­čil, že Pen­ta­gón zva­žu­je úpra­vu prí­tom­nos­ti ame­ric­kých jed­no­tiek v rôz­nych oblas­tiach vo svet. Esper tiež opa­ko­va­ne zdô­raz­ňo­val, že Čína je naj­vyš­šou pri­ori­tou Pen­ta­gó­nu, ako sa uvá­dza v národ­nej obran­nej stra­té­gii.

„Zača­li sme pro­ces skú­ma­nia. Chá­pem, aké sú požia­dav­ky, kto­ré sme si sta­no­vi­li, aby sme sa zabez­pe­či­li čo naje­fek­tív­nej­šie pôso­be­nie našich síl,” pove­dal Esper

Kon­krét­ne dis­ku­to­val o reor­ga­ni­zá­cii ame­ric­kých jed­no­tiek v Afga­nis­ta­ne a ich mož­nom pre­su­ne do indo-ticho­mor­ské­ho regi­ó­nu.

„Chcel by som ísť na niž­šie čís­lo, pre­to­že chcem tie­to jed­not­ky pri­viesť domov, aby sa moh­li zno­vu nasa­diť a pre­ško­liť na ďal­šie misie ale­bo ich pre­su­núť do Indo-ticho­mor­skej oblas­ti, aby čeli­li našej naj­väč­šej výzve,“ pove­dal Esper novi­ná­rom 16. decem­bra.

USA majú aktu­ál­ne v Afga­nis­ta­ne zhru­ba 13 000 voja­kov.