VIDEO: USA testovali donedávna zakázanú balistickú strelu

Vzduš­né sily Spo­je­ných štá­tov usku­toč­ni­li vo štvr­tok skúš­ku balis­tic­kej rake­ty, kto­rú vypá­li­li zo základ­ne v štá­te Kali­for­nia ponad Tichý oce­án. Išlo už o dru­hý taký­to test za nece­lé tri mesia­ce, uvied­la tla­čo­vá agen­tú­ra AFP.

Pod­ľa hovor­cu Van­den­ber­go­vej letec­kej základ­ne seve­ro­zá­pad­ne od Los Ange­les bola rake­ta v „kon­venč­nej kon­fi­gu­rá­cii” vypá­le­ná oko­lo 08.30 h miest­ne­ho času (17.30 h SEČ). Naj­nov­ší test armá­da nija­ko špe­ci­fic­ky nez­dô­vod­ni­la, vo vše­obec­nos­ti je však pova­žo­va­ný za demon­štrá­ciu ope­rač­nej schop­nos­ti ame­ric­ké­ho obran­né­ho sys­té­mu jad­ro­vých rakiet.


Pod­ľa vyhlá­se­nia pod­plu­kov­ní­ka Rober­ta Car­ve­ra, z kto­ré­ho cito­va­la agen­tú­ra DPA, rake­ta odpa­ľo­va­ná zo zeme dopad­la do oce­ánu po pre­ko­na­ní vyše 500-kilo­met­ro­vej vzdia­le­nos­ti. Armá­da pod­ľa neho „vyhod­no­cu­je výsled­ky tes­tu”.

Ame­ric­ké minis­ter­stvo obra­ny opí­sa­lo tes­to­va­nú rake­tu ako pro­to­typ a úda­je zís­ka­né z tes­tu chce využiť pri vývo­ji budú­cich „kapa­cít stred­né­ho dosa­hu”, uvied­la DPA s odvo­la­ním sa na Car­ve­ra. Pod­ľa neme­no­va­né­ho zdro­ja z bru­sel­ské­ho síd­la NATO by bol ten­to test done­dáv­na poru­še­ním Zmlu­vy o lik­vi­dá­cii rakiet stred­né­ho a krat­šie­ho dole­tu (INF) medzi Spo­je­ný­mi štát­mi a Rus­kom, od kto­rej však Was­hing­ton začiat­kom toh­to roka odstú­pil.

Balis­tic­ké stre­ly môžu niesť kon­venč­né, che­mic­ké, bio­lo­gic­ké ale­bo aj jad­ro­vé hla­vi­ce. Pod­ľa vyjad­re­nia ame­ric­ké­ho rezor­tu obra­ny bola tes­to­va­ná rake­ta, kto­rú nemož­no vyba­viť jad­ro­vou hla­vi­cou.

Ešte 2. októb­ra vzduš­né sily vypá­li­li z tej istej Van­den­ber­go­vej základ­ne nevyzb­ro­je­nú medzi­kon­ti­nen­tál­nu balis­tic­kú rake­tu Minu­te­man 3, kto­rá dopra­vi­la skú­šob­né návra­to­vé tele­so na atol Kwa­ja­le­in v západ­nom Ticho­mo­rí.

Štvr­t­ko­vé­mu vypá­le­niu rake­ty pre­chá­dza­li názna­ky zo Sever­nej Kórey, že by moh­la v najb­liž­ších týžd­ňoch pod­nik­núť vlast­ný test balis­tic­kej rake­ty ako „via­noč­ný dar­ček” Spo­je­ným štá­tom v prí­pa­de, že ame­ric­ká stra­na do kon­ca roka neprí­de s ústup­ka­mi vo vzá­jom­ných roko­va­niach. Ku kon­cu roka totiž uply­nie leho­ta, kto­rú dal seve­ro­kó­rej­ský vod­ca Kim Čong-un Spo­je­ným štá­tom, aby ponúk­li oboj­stran­ne pri­ja­teľ­né pod­mien­ky doho­dy.

Ame­ric­ká veľ­vys­lan­ky­ňa pri OSN Kel­ly Craf­to­vá varo­va­la v stre­du Sever­nú Kóreu pred mož­ný­mi dôsled­ka­mi, ak by usku­toč­ni­la v novom roku význam­ný zbroj­ný test.