USA s Talibanom rokujú po celom svet, no bez výsledku

Ces­to­va­nie po sve­te za zástup­ca­mi Tali­ba­nu zatiaľ výsled­ky nepri­nies­lo. Ame­ric­ký spl­no­moc­ne­nec pre mie­ro­vý pro­ces v Afga­nis­ta­ne Zal­may Kha­lil­zad pove­dal afgan­ské­mu pre­zi­den­to­vi Ašra­fo­vi Gha­ní­mu, že vo roko­va­niach s hnu­tím Tali­ban nedo­sia­hol význam­nej­ší pokrok. Tla­čo­vá agen­tú­ra DPA to uvied­la v nede­ľu s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie Gha­ní­ho kan­ce­lá­rie.

Kha­lil­zad sa tak vyjad­ril počas náv­šte­vy Kábu­lu, kam pri­ces­to­val v sobo­tu po absol­vo­va­ní roko­va­ní v Dau­he, Bru­se­li a Isla­ma­ba­de. V prie­be­hu dňa sa odde­le­ne stre­tol s pre­zi­den­tom Gha­ním a šéfom afgan­ské­ho vlád­ne­ho kabi­ne­tu Abdul­lá­hom Abdul­lá­hom.

Pod­ľa vyhlá­se­nia pre­zi­dent­ské­ho palá­ca ame­ric­ký vyjed­ná­vač obo­zná­mil par­tne­rov s naj­nov­ší­mi roko­va­nia­mi so zástup­ca­mi Tali­ba­nu a stret­nu­tia­mi s pakis­tan­ský­mi pred­sta­vi­teľ­mi. Vyjad­ril pri­tom nádej, že vyjed­ná­va­nie medzi Spo­je­ný­mi štát­mi a Tali­ba­nom pri­ne­sie výsle­dok.

„Čaká­me na jas­nú odpo­veď Tali­ba­nu, pokiaľ ide o prí­me­rie ale­bo výraz­né a trva­lé obme­dze­nie nási­lia, zalo­že­né na prak­tic­kom mecha­niz­me, kto­rý bude pri­ja­teľ­ný pre Afgan­cov i ame­ric­kú vlá­du,” cito­va­la Kha­lil­za­da kan­ce­lá­ria afgan­ské­ho pre­zi­den­ta.

Ame­ric­ký vyjed­ná­vač sa vrá­til do Afga­nis­ta­nu deň po náv­šte­ve Pakis­ta­nu, kde sa stre­tol s via­ce­rý­mi pred­sta­vi­teľ­mi vrá­ta­ne vplyv­né­ho náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu pakis­tan­skej armá­dy Kama­ra Badž­vu. Pakis­tan vla­ni napo­má­hal pri roko­va­niach medzi Was­hing­to­nom a Tali­ba­nom, kto­ré pre­bie­ha­li v Kata­re.

Spo­je­né štá­ty a Tali­ban sa stá­le doha­du­jú o mož­nej doho­de, na zákla­de kto­rej by ame­ric­ké voj­ská zača­li opúš­ťať Afga­nis­tan výme­nou za bez­peč­nost­né záru­ky. V uply­nu­lých týžd­ňoch však Was­hing­ton väč­ši­nou mlčal o tom, v akom sta­ve sú tie­to roko­va­nia.

Výsled­ná mie­ro­vá doho­da by mala umož­niť stia­hnu­tie ame­ric­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu a ukon­če­nie 18 rokov trva­jú­ce­ho vojen­ské­ho kon­flik­tu. Spo­je­né štá­ty žia­da­jú, aby obsa­ho­va­la bez­peč­nost­né záru­ky zo stra­ny Tali­ba­nu o tom, že sa Afga­nis­tan nesta­ne úto­čis­kom pre mili­tan­tov.