USA prastanú používať veľké diskety pre nukleárne zbrane

Bolo to veľ­ké prek­va­pe­nie, keď verej­nosť pred pia­ti­mi rok­mi zis­ti­la, že ame­ric­ká armá­da pri zabez­pe­če­ní a odpa­ľo­va­ní ató­mo­vých zbra­ní pou­ží­va, a teraz pozor – veľ­ké dis­ke­ty.

Po pia­tich rokoch vede­nie ame­ric­kej armá­dy vyhlá­si­lo, že dis­kiet sa vzdá­va a začne pou­ží­vať nie­čo iné. Pre web c4isrnet.com to potvr­dil pod­plu­kov­ník Jason Ros­si zo stra­te­gic­ké­ho vele­nia.

Dis­ke­ty muse­li pou­ží­vať lebo celý odpa­ľo­va­cí sys­tém beží na už archaic­kom soft­vé­ri zo sedem­de­sia­tych rokov nazý­va­ný aj Stra­te­gic Auto­ma­ted Com­mand and Con­trol Sys­tem (SACCS). Pod­ľa voja­kov jeho výho­dou je, že je abso­lút­ne nena­pad­nu­teľ­ný haker­mi, keď­že vzni­kol dáv­no pred­tým, ako inter­net.

„Keď to nemá IP adre­su, tak to nemô­že­te hek­núť. Je to uni­kát­ny, sta­rý ale skve­lý sys­tém,“ dopl­nil pod­plu­kov­ník Ros­si, pod­ľa kto­ré­ho je to naj­star­ší výpoč­to­vý sys­tém v ame­ric­kej armá­de. Jeho vznik sa datu­je do sedem­de­sia­tych rokov minu­lé­ho sto­ro­čia.

Minis­ter­stvo obra­ny plá­no­va­lo nahra­diť sta­ruč­ký počí­tač IBM prvej série, vyme­niť úlož­ný sys­tém a pri­po­jiť k nemu nové por­ty a vyme­niť dis­ke­to­vé mecha­ni­ky za nie­čo moder­nej­šie. To všet­ko sa malo udiať už v roku 2017, no dote­raz sa tak nesta­lo. Okrem dis­ke­to­vej mecha­ni­ky, kto­ré nahra­di­li pres­nej­šie neur­če­nou tech­no­ló­gi­ou. Pod­plu­kov­ník Rosi iba kon­šta­to­val, že dis­ke­ty nahra­di­li vyso­ko bez­peč­nou „solid sta­te“, teda pev­nou, tech­no­ló­gi­ou.

Napriek vyso­ké­mu veku celé­ho sys­té­mu Vzduš­né sily ame­ric­kej armá­dy veria, že je mimo­riad­ne bez­peč­ný a tro­chu sa obá­va­jú zavá­dza­niu novi­niek. Hoci hard­vér je star­ší ako väč­ši­na aktív­nych voja­kov, kto­rý s ním pra­cu­jú, tak soft­vér je na mie­ru aktu­ali­zo­va­ný.

„Úpl­ne nový sys­tém nie je také jed­no­du­ché zaviesť. Musí prejsť kom­pli­ko­va­ným pro­ce­som cer­ti­fi­ká­cie, všet­ky pod­sys­té­my musia vedieť s ním komu­ni­ko­vať s hlav­ným sys­té­mom, a to nie je také jed­no­du­ché, ako to vyze­rá,“ kon­šta­to­val ešte v roku 2016 pre por­tál Engadget.com počí­ta­čo­vý expert vzduš­ných síl Wer­ner Dahm.

Zdroj:Engadget