USA plánujú podpísať mierovú dohodu s Talibanom

Spo­je­né štá­ty sa pri­pra­vu­jú na to, že 29. feb­ru­ára pod­pí­šu doho­du s afgan­ským povs­ta­lec­kým hnu­tím Tali­ban. Ozná­mil to v pia­tok šéf ame­ric­kej dip­lo­ma­cie Mike Pompeo.

K pod­pí­sa­niu doho­dy dôj­de, ak sa v prie­be­hu nasle­du­jú­ce­ho týžd­ňa poda­rí v Afga­nis­ta­ne obme­dziť nási­lie, k čomu sa zavia­za­li Tali­ban na jed­nej stra­ne a afgan­ské a ame­ric­ké bez­peč­nost­né sily na stra­ne dru­hej.

„Oča­ká­va sa, že po úspeš­nej imple­men­tá­cii (doho­vo­ru o obme­dze­ní nási­lia) bude­me môcť pri­stú­piť k pod­pí­sa­nou doho­dy medzi USA a Tali­ba­nom,” uvie­dol Pompeo vo vyhlá­se­ní, kto­ré zve­rej­nil po ukon­če­ní náv­šte­vy Saud­skej Ará­bie.

Doho­vor o obme­dze­ní nási­lia v Afga­nis­ta­ne, fak­tic­kom čias­toč­nom prí­me­rí, by mal pla­tiť sedem dní od 22. feb­ru­ára o pol­no­ci miest­ne­ho času (20.30 h SEČ).

Ohlá­se­nie mie­ro­vej doho­dy pri­ví­tal aj gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg vo svo­jom vyhlá­se­ní, s tým, že ide o význam­ný míľ­nik v sko­ro 20 roč­nom kon­flik­te.

Ak sa poda­rí nási­lie sku­toč­ne obme­dziť, malo by v sobo­tu 29. feb­ru­ára dôjsť k pod­pí­sa­niu doho­dy medzi USA a Tali­ba­nom.
Násled­ne by mali v katar­skej met­ro­po­le Dau­ha začať mie­ro­vé roko­va­nia za účas­ti všet­kých strán kon­flik­tu v Afga­nis­ta­ne. Z roz­ho­vo­rov by mala vzísť doho­da o „kom­plex­nom a trva­lom prí­me­rí” a plán budú­ce­ho poli­tic­ké­ho vývo­ja v Afga­nis­ta­ne, uvie­dol Pompeo.

Mili­tant­né hnu­tie Tali­ban pre­sta­lo úto­čiť na veľ­ké mes­tá v sna­he pokra­čo­vať v mie­ro­vých roz­ho­vo­roch s USA, hoci boje v pro­vin­ciách neza­sta­vi­lo. Doho­da medzi Was­hing­to­nom a Tali­ba­nom by mala otvo­riť ces­tu k tomu, aby ame­ric­ké jed­not­ky zača­li opúš­ťať Afga­nis­tan výme­nou bez­peč­nost­né záru­ky.