USA podpichujú Čínu v spornom Juhočínskom mori

Ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper v stre­du naz­na­čil, že Was­hing­ton bude pod­po­ro­vať Viet­nam v pre­tr­vá­va­jú­com napä­tí v spor­ných oblas­tiach Juho­čín­ske­ho mora. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra DPA.

Esper nav­ští­vil Viet­nam po dni strá­ve­nom na Fili­pí­nach, kde vyhlá­sil, že Spo­je­né štá­ty budú vyví­jať akti­vi­ty zame­ra­né na pre­sa­dzo­va­nie slo­bod­nej plav­by v Juho­čín­skom mori. Budú tak konať aj napriek varo­va­niam Číny, aby to nero­bi­li.

Peking si náro­ku­je tak­mer celé Juho­čín­ske more ako svo­je úze­mie. Budu­je ume­lé ostro­vy s objekt­mi využi­teľ­ný­mi armá­dou nad tamoj­ší­mi útes­mi, na kto­ré si robí sčas­ti nárok aj Viet­nam. Prá­ve Hanoj pat­rí k naj­hlas­nej­ším kri­ti­kom územ­ných náro­kov Pekin­gu v tých­to oblas­tiach.

Esper vo svo­jich vyjad­re­niach vo Viet­na­me Čínu pria­mo nespo­me­nul, jeho naráž­ky na ňu však boli skry­té, píše DPA.
„Ten­to sys­tém, z kto­ré­ho mal svet úži­tok nie­koľ­ko desať­ro­čí, sa dostal pod tlak a štát­na zvr­cho­va­nosť bola v posled­nom čase spo­chyb­ne­ná,” pove­dal minis­ter obra­ny USA.

„Spo­loč­ne sa však musí­me posta­viť pro­ti donu­co­va­niu a zastra­šo­va­niu a chrá­niť prá­va všet­kých kra­jín, veľ­kých i malých,” vyhlá­sil ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper.

Napä­tie v uply­nu­lých mesia­coch stúp­lo po tom, ako čín­ske pla­vid­lo Hai­y­ang Diz­hi 8 (Chaj-jang Ti‑č’) vyko­ná­va­jú­ce rop­ný pries­kum opa­ko­va­ne vstú­pi­lo do viet­nam­ských vôd.

Esper sa na náv­šte­ve stre­tol v Hano­ji s pop­red­ný­mi viet­nam­ský­mi pred­sta­vi­teľ­mi. V pre­ja­ve na pôde Viet­nam­skej dip­lo­ma­tic­kej aka­dé­mie ozná­mil, že USA odo­vzda­jú budú­ci rok svo­ju pre­by­toč­nú loď viet­nam­skej pobrež­nej strá­ži, infor­mo­va­la agen­tú­ra AP.

Zdroj:TASR