USA o odchode z Iraku nechcú diskutovať

Vlá­da Spo­je­ných štá­tov odmie­ta požia­dav­ku irac­ké­ho pre­mi­é­ra, aby vysla­la do Ira­ku dele­gá­ciu, kto­rá by zača­la príp­ra­vy na odsun 5200 ame­ric­kých voja­kov z tej­to blíz­ko­vý­chod­nej kra­ji­ny.

„Aká­koľ­vek dele­gá­cia vysla­ná v súčas­nos­ti do Ira­ku by sa veno­va­la dis­ku­siám o tom, ako sa čo naj­lep­šie opäť pri­hlá­siť k náš­mu stra­te­gic­ké­mu par­tner­stvu – nie dis­ku­siám o stia­hnu­tí voja­kov, ale o našom správ­nom, nále­ži­tom silo­vom pôso­be­ní na Blíz­kom výcho­de,” pove­da­la hovor­ky­ňa minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí Mor­gan Orta­gu­so­vá.

„Ame­ri­ka je na Blíz­kom výcho­de silou za dob­ro. Chce­me byť pria­te­ľom a par­tne­rom zvr­cho­va­né­ho, pre­kvi­ta­jú­ce­ho a sta­bil­né­ho Ira­ku,” doda­la hovor­ky­ňa.

Was­hing­ton obha­ju­je pokra­ču­jú­cu prí­tom­nosť ame­ric­kých voja­kov v Ira­ku tým, že sa zame­ria­va­jú na boj pro­ti tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cii Islam­ský štát (IS).

Irac­ký pre­mi­ér v demi­sii Ádil Abdal Mah­dí požia­dal ame­ric­ké­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí Mikea Pompea, aby vyslal do Ira­ku dele­gá­ciu, kto­rej úlo­hou bude vypra­co­vať mecha­niz­mus odsu­nu ame­ric­kých voja­kov z tej­to blíz­ko­vý­chod­nej kra­ji­ny. Pod­ľa Mah­dí­ho kan­ce­lá­rie požia­dav­ka zazne­la v tele­fo­ná­te v noci na pia­tok, kto­ré­ho ini­ciá­to­rom bol Pompeo.

Poža­do­va­ný mecha­niz­mus má viesť k napl­ne­niu uzne­se­nia irac­ké­ho par­la­men­tu, kto­ré vyzý­va vlá­du, aby z Ira­ku vyhos­ti­la ame­ric­kých a ďal­ších zahra­nič­ných voja­kov. Mah­dí pove­dal Pompe­ovi, že „ame­ric­ké sily vstú­pi­li do Ira­ku a v irac­kom vzduš­nom pries­to­re lie­ta­jú dro­ny bez povo­le­nia od irac­kých orgá­nov, čo je poru­še­ním bila­te­rál­nych dohôd”.

Irac­ký pre­mi­ér už v pred­chá­dza­jú­cich dňoch verej­ne ozná­mil, že ame­ric­kí voja­ci musia odísť z jeho kra­ji­ny. Rea­go­val tak na cie­le­ný útok ame­ric­ké­ho dro­nu pri letis­ku v Bag­da­de, pri bol zabi­tý vplyv­ný irán­sky gene­rál Kásem Solej­má­ní.