USA: New York dostane armádnu loď, ktorá by mala slúžiť ako nemocnica

Guver­nér ame­ric­ké­ho štá­tu New York Andrew Cuomo v stre­du ozná­mil, že jeho štát dosta­ne armád­nu loď, kto­rá by mala slú­žiť ako nemoc­ni­ca. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Cuomo vyhlá­sil, že ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump sa usi­lo­val dohod­núť s armá­dou na poskyt­nu­tí lode USNS Com­fort pre štát New York na pomoc v boji s novým koro­na­ví­ru­som. Loď má pod­ľa guver­né­ra kapa­ci­tu 1000 lôžok.

„Pre­zi­dent nám poskyt­ne USNS Com­fort, bude (loď) odsta­ve­ná v newy­or­skom prí­sta­ve,” pove­dal Cuomo novi­ná­rom.

Pod­ľa den­ní­ka The Hill by loď mala slú­žiť ako nemoc­ni­ca pre pacien­tov, kto­rí nie sú naka­ze­ní koro­na­ví­ru­som, keď­že mest­ské nemoc­ni­ce trpia v dôsled­ku epi­dé­mie víru­su SARS-CoV‑2, kto­rý spô­so­bu­je cho­ro­bu COVID-19, nedos­tat­kom lôžok.

Pod­ľa Uni­ver­zi­ty Joh­na Hop­kin­sa v Bal­ti­mo­re je New York naj­viac zasia­hnu­tým štá­tom v USA. Dosiaľ v ňom zazna­me­na­li cel­ko­vo 2480 prí­pa­dov náka­zy a 16 úmr­tí.

Zdroj:tasr