USA nedúfajú, že porazia islamistov v západnej Afrike

Armá­da Spo­je­ných štá­tov už nedú­fa v „poko­re­nie” isla­mis­tic­kých extré­mis­tic­kých sku­pín ope­ru­jú­cich v regi­ó­ne západ­nej Afri­ky, iba v ich „potla­če­nie”. S odvo­la­ním sa na ofi­ciál­nu sprá­vu ame­ric­kej armá­dy o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra DPA.

Hroz­ba zo stra­ny extré­mis­tov v regi­ó­nu Sahe­lu a Čad­ské­ho jaze­ra ras­tie aj napriek sna­he miest­nych, fran­cúz­skych a medzi­ná­rod­ných jed­no­tiek, uvá­dza sa v sprá­ve inšpek­to­rov minis­ter­stva obra­ny, zahra­nič­ných vecí a agen­tú­ry Spo­je­ných štá­tov pre medzi­ná­rod­ný roz­voj (USAID).

Jed­not­ky zápa­do­af­ric­kej armá­dy musia čeliť omno­ho sil­nej­šie­mu súpe­ro­vi v podo­be sku­pín, ako sú mili­tan­ti napo­je­ní na tero­ris­tic­kú sieť al-Kái­da, zná­mi pod skrat­kou JNIM, a odnož dži­há­dis­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS), kto­ré pod­ni­ka­jú úto­ky v Nige­ri, Bur­ki­ne Faso či Mali, píše sprá­va odvo­lá­va­jú­ca sa na via­ce­ro nedáv­nych inci­den­tov.

Afric­ké vele­nie ozb­ro­je­ných síl USA (U.S. AFRICOM), kto­ré pod­po­ru­je fran­cúz­skych aj miest­nych voja­kov, sa pre inšpek­to­rov vyjad­ri­li, že už ofi­ciál­ne nema­jú také veľ­ké ambí­cie, ako je „poko­riť” extré­mis­tov.

Fran­cúz­ska minis­ter­ka obra­ny Flo­ren­ce Par­ly­o­vá v janu­ári svoj­ho ame­ric­ké­ho kole­gu Mar­ka Espe­ra požia­da­la o pokra­čo­va­nie pod­po­ry fran­cúz­skych ope­rá­cií v regi­ó­ne Sahel.

Par­ly­o­vá minu­lý týž­deň pove­da­la, že Paríž pošle do Afri­ky ďal­ších 600 voja­kov. Mali by tam roz­ší­riť rady 4500-člen­nej jed­not­ky, kto­rá je nasa­de­ná v Mali, Čade a Nige­ri.

V Afri­ke je roz­miest­ne­ných pri­bliž­ne 6000 ame­ric­kých voja­kov, z toho pri­bliž­ne 800 v západ­nej Afri­ke. USA posky­tu­jú fran­cúz­skej misii spra­vo­daj­ské služ­by, logis­ti­ku a tan­ko­va­nie pali­va vo vzdu­chu.

Zdroj:TASR