USA majú oficiálne vesmírne jednotky. Ich uniformy ako zo Star Treku veru nie sú

Nie­len slo­ven­ské minis­ter­stvo obra­ny má ťaž­kos­ti s uni­for­ma­mi. Aj to ame­ric­ké. Novo vytvo­re­ná diví­zia ves­mír­nych jed­no­tiek (US Spa­ce For­ce) totiž pred­sta­vi­la svo­je nové uni­for­my. Ihneď po zve­rej­ne­ní sa však sta­li ter­čom vti­pov.

Uni­for­ma má totiž dizajn zales­ne­nej oblas­ti s výšiv­ka­mi na paži a hru­di.  Kri­ti­ci si kla­dú otáz­ku: „Mas­ká­če vo ves­mí­re?”  

V reak­cií na počet­nú kri­ti­ku ame­ric­ký rezort obra­ny odô­vo­dňo­val svo­je roz­hod­nu­tie tým, že „využí­va súčas­né uni­for­my armá­dy a letec­kých síl” a tým „šet­rí nákla­dy na vývoj a výro­bu nových”.

„Čle­no­via ves­mír­nych síl budú vyze­rať ako ich kole­go­via, s kto­rý­mi budú spo­lu­pra­co­vať,” dopl­nil rezort vo svo­jom vyhlá­se­ní.

Novú vojen­skú diví­ziu, spa­da­jú­cu pod letec­tvo zalo­žil v decem­bri minu­lé­ho roka ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump. Dodal, že armá­de pomô­že „odra­diť agre­siu v naj­nov­šej vojen­skej sfé­re”.

Ves­mír­ne jed­not­ky na obež­nú drá­hu tak sko­ro však nevy­ces­tu­jú. Ich pra­cov­nou nápl­ňou je naj­mä ochra­na ame­ric­kých záuj­mov vo ves­mí­re, pre­dov­šet­kým sto­viek sate­li­tov pou­ží­va­ných na ochra­nu a dohľad.

Ves­mír­ne sily bude tvo­riť viac 16 000 prí­sluš­ní­kov letec­kých síl a civil­né­ho per­so­ná­lu. Trum­po­va admi­ni­stra­tí­va vyčle­ni­la na prvý rok fun­go­va­nia 40 mili­ó­nov dolá­rov. Prvým veli­te­ľom, kto­rý bude mať za úlo­hu kom­plet­ne vys­kla­dať ves­mír­ne sily je gene­rál John Ray­mond.

Toto sú nie­kto­ré ves­mír­ne uni­for­my, kto­ré posla­li ľudia do Pen­ta­go­nu ako inšpi­rá­ciu: 

 

 

Obrázok
ZDROJ: Twitter/needsomedrip

 

Obrázok
ZDROJ: Twitter/Arriadna

 

Obrázok
ZDROJ: Twitter/MiladySkye

 

Obrázok
ZDROJ: Twitter/d__el

 

Obrázok
ZDROJ: Twitter/EJL1984

 

Obrázok
ZDROJ: Twitter/needsomedrip

A na záver ešte pre pri­po­me­nu­tie uni­fo­riem zo Star Tre­ku. Naprí­klad tie­to z fil­mu Wrath od Khan pat­ria medzi fanú­šik­mi k najob­ľú­be­nej­ším.

 

Tu sú tak­mer všet­ky uni­for­my pek­ne pohro­ma­de. Postup­ne zľa­va hore – ori­gi­nál­na séria, Next Gene­ra­ti­on, DS9, dol­ný rad Voy­ager, Enter­pri­se a naj­nov­šia séria Dis­co­ve­ry.

Zdroj:BBC