USA: COVID-19 potvrdili u najmenej 840 námorníkov z lode USS Theodore Roosevelt

Ocho­re­nie COVID-19 potvr­di­li u naj­me­nej 840 námor­ní­kov z ame­ric­kej lie­tad­lo­vej lode USS The­odo­re Roose­velt, infor­mo­va­la vo štvr­tok webo­vá strán­ka The Hill.

Ame­ric­ké vojen­ské námor­níc­tvo vyko­na­lo tes­ty na koro­na­ví­rus SARS-CoV‑2 u celej posád­ky lie­tad­lo­vej lode. Náka­zu zatiaľ potvr­di­li u 840 námor­ní­kov a na výsled­ky „men­šie­ho počtu” tes­tov sa stá­le čaká.

Z cel­ko­vé­ho počtu naka­ze­ných sa 88 námor­ní­kov z ocho­re­nia už zota­vi­lo a šty­ria sú v nemoc­ni­ci. V stre­du ich bolo hos­pi­ta­li­zo­va­ných šesť. Jeden námor­ník z lode v pon­de­lok 13. aprí­la na násled­ky ocho­re­nia COVID-19 zomrel.

Pre­puk­nu­tie náka­zy na palu­be USS The­odo­re Roose­velt vyvo­la­lo škan­dál po tom, ako kapi­tán lode Brett Cro­zier kon­com mar­ca v lis­te ame­ric­ké minis­ter­stvo obra­ny požia­dal o pomoc pri rie­še­ní šíria­cej sa náka­zy medzi 4800 člen­mi posád­ky. Obsah lis­tu sa dostal do ame­ric­kých médií.

Úra­du­jú­ci minis­ter námor­níc­tva Tho­mas Mod­ly násled­ne Cro­zie­ra zba­vil vele­nia nad tou­to lie­tad­lo­vou loďou za „nez­vlád­nu­tie komu­ni­ká­cie v súvis­los­ti so šíre­ním pan­de­mic­ké­ho ocho­re­nia na palu­be”. Mod­ly neskôr sám odstú­pil z fun­kcie.

Viac ako 4200 námor­ní­kov z lode bolo eva­ku­ova­ných na ostrov Guam v seve­ro­zá­pad­nej čas­ti Tiché­ho oce­ánu, kde loď momen­tál­ne kot­ví.

Ame­ric­ké vojen­ské námor­níc­tvo situ­áciu na palu­be USS The­odo­re Roose­velt vyšet­ri­lo a vedú­ci pred­sta­vi­te­lia nevy­lú­či­li, že Cro­zier by sa mohol zno­vu vrá­tiť do fun­kcie. Výsled­ky vyšet­ro­va­nia čaka­jú na schvá­le­nie od ame­ric­ké­ho minis­tra obra­ny Mar­ka Espe­ra.