USA a Japonsko sa zaviazali spoločne čeliť vplyvu Číny

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Anto­ny Blin­ken a šéf Pen­ta­gó­nu Llo­yd Aus­tin počas svo­jej náv­šte­vy Japon­ska v uto­rok upo­zor­ni­li spo­lu so svo­ji­mi japon­ský­mi rezort­ný­mi kole­ga­mi na des­ta­bi­li­zač­né sprá­va­nie sa Číny, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Japon­ská met­ro­po­la Tokio je pre minis­tra obra­ny Aus­ti­na a šéf ame­ric­kej dip­lo­ma­cie Blin­ke­na prvou zastáv­kou na ich prvej zámor­skej pra­cov­nej ces­te. Jej cie­ľom je posil­niť spo­je­nec­tvá a čeliť ras­tú­ce­mu vply­vu Číny v tom­to regi­ó­ne.

Ame­ric­kí a japon­skí minis­tri vyda­li po dvoj­stran­ných roz­ho­vo­roch spo­loč­né vyhlá­se­nie, v kto­rom uvied­li, že „Sprá­va­nie sa Číny, kto­ré sa vymy­ká zau­ží­va­né­mu medzi­ná­rod­né­mu poriad­ku, pred­sta­vu­je poli­tic­ké, hos­po­dár­ske, vojen­ské a tech­no­lo­gic­ké výzvy”.

„Minis­tri sa zavia­za­li čeliť nátla­ku a des­ta­bi­li­zu­jú­ce­mu sprá­va­niu sa (Číny) voči ostat­ným štá­tom v regi­ó­ne,” pokra­ču­je vyhlá­se­nie a meno­vi­te spo­mí­na aj Tai­wan­ský prie­liv. Blin­ken ďalej opäť vyzval Sever­nú Kóreu, aby sa vzda­la jad­ro­vých zbra­ní, pre­to­že jej arze­nál „pred­sta­vu­je hroz­bu pre medzi­ná­rod­ný mier a sta­bi­li­tu”. Záro­veň v tej­to súvis­los­ti roku­je s regi­onál­ny­mi spo­jen­ca­mi o spo­loč­nej stra­té­gii.

Kim Jo-džong, vplyv­ná ses­tra seve­ro­kó­rej­ské­ho vod­cu Kim Čong-una, totiž v uto­rok uvied­la, že USA sa „sna­ží cez oce­án šíriť zápach strel­né­ho pra­chu na našom úze­mí”. Blin­ken na tie­to Jo-džon­gi­ne slo­vá nere­a­go­val a pove­dal, že Was­hing­ton sa od feb­ru­ára viac­krát pokú­sil nad­via­zať dip­lo­ma­tic­ký kon­takt s Pch­jong­jan­gom, avšak neús­peš­ne.

Šéf ame­ric­ké­ho rezor­tu dip­lo­ma­cie v Tokiu záro­veň odsú­dil mjan­mar­skú armá­du a obvi­nil ju z „bru­tál­ne­ho potlá­ča­nia pokoj­ných demon­štran­tov”, kto­rí už šies­ty týž­deň pro­tes­tu­jú pro­ti vojen­ské­mu pre­vra­tu. (TASR)