USA a ich spojenci zabili v Sýrii dvoch regionálnych vodcov Islamského štátu

Ame­ric­ké koalič­né sily a ich kurd­skí spo­jen­ci zo Sýr­skych demok­ra­tic­kých síl (SDF) zabi­li ten­to týž­deň vo východ­nej čas­ti Sýrie dvoch regi­onál­nych vod­cov tero­ris­tic­kej orga­ni­zá­cie Islam­ský štát (IS). Ozná­mi­lo to v pia­tok Cen­trál­ne vele­nie armá­dy Spo­je­ných štá­tov (CENTCOM).

Dvo­j­ica bola zlik­vi­do­va­ná 17. mája pri úto­ku na pozí­cie IS v pro­vin­cii Dajr az-Zaur.

Pod­ľa CENTCOM bol Ahmad Ísá Ismá­íl Záwí (alias abú Alí Bagh­dá­dí) „zod­po­ved­ný za šíre­nie tero­ris­tic­ké­ho pora­den­stva od vedú­cich pred­sta­vi­te­ľov IS pre ope­ra­tív­cov v sever­nom Bag­da­de”.

Ahmad Abd Muham­mad Hasan Džug­haj­fí (alias abú Ammár) bol zasa „zod­po­ved­ný za ria­de­nie náku­pu a pre­pra­vy zbra­ní, impro­vi­zo­va­ných výbuš­ných zaria­de­ní a per­so­ná­lu naprieč Ira­kom a Sýri­ou”.

„Odstrá­ne­nie tých­to vedú­cich pred­sta­vi­te­ľov IS naru­ší budú­ce úto­ky pro­ti nevin­ným civi­lis­tom a našim bez­peč­nost­ným par­tne­rom a úto­ky v regi­ó­ne,” uvá­dza CENTCOM.

Pod­ľa CENTCOM „vzhľa­dom na neúp­ros­ný tlak, kto­rý udr­žia­va­jú SDF, sa zostá­va­jú­ce vede­nie IS v tej­to oblas­ti naďa­lej sten­ču­je”.

Od poráž­ky IS v Sýrii v mar­ci 2019 sa jeho úto­ky obme­dzi­li na roz­siah­le púšt­ne oblas­ti sia­ha­jú­ce od pro­vin­cie Dajr az-Zaur Deir po pro­vin­ciu Homs v stred­nej čas­ti kra­ji­ny.

Vod­ca IS Bagh­dá­dí zahy­nul v októb­ri 2019 pri ope­rá­cii ame­ric­kých síl v seve­ro­sýr­skej pro­vin­cii Idlib.

Zdroj:tasr