Ukrajinský prezident je optimista. Vojnu na Donbase chce ukončiť do konca mandátu

Ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj vyjad­ril pre­sved­če­nie, že kon­flikt na výcho­de Ukra­ji­ny sa vyrie­ši skôr, než mu vypr­ší pre­zi­dent­ský man­dát. Infor­mo­va­la o tom vo štvr­tok agen­tú­ra TASS.

„Som si istý, že túto voj­nu ukon­čí­me ešte počas môj­ho pre­zi­dent­ské­ho pôso­be­nia. Som o tom osob­ne pre­sved­če­ný,” uvie­dol Zelen­skyj v prog­ra­me odvy­sie­la­nom v stre­du v spra­vo­daj­skej tele­ví­zii Ukra­ji­na 24.

Zelen­skyj pozna­me­nal, že v tom­to sme­re nemie­ni zme­niť svo­ju tak­ti­ku. Záro­veň dodal, že je pri­pra­ve­ný upus­tiť od for­má­tu pre­bie­ha­jú­cich roko­va­ní v rám­ci kon­takt­nej sku­pi­ny pre urov­na­nie kon­flik­tu, pokiaľ nepri­ne­sú zamýš­ľa­ný výsle­dok.

„Pove­dal som, že som pri­pra­ve­ný čakať jeden rok, pra­co­vať jeden rok. Ak nebu­dú min­ské doho­dy fun­go­vať, zme­ní­me našu tak­ti­ku. Sme na to pri­pra­ve­ní. Rok však ešte neube­hol,” dodal.

Pod­ľa Zelen­ské­ho nabral min­ský pro­ces pozo­ro­va­teľ­ne na tem­pe odvte­dy, čo sa stal pre­zi­den­tom. „Doká­za­li sme ten­to pro­ces urých­liť a výsled­ky prí­du. Kaž­dé stret­nu­tie v Min­sku by sme mali ukon­čiť pod­pí­sa­ním doku­men­tu, kto­rý by uká­zal, na čom sme sa dohod­li, a že sme uro­bi­li ďal­ší krok vpred,” pozna­me­nal ukra­jin­ský pre­zi­dent.

Zelen­skyj (42) sa päť­roč­né­ho pre­zi­dent­ské­ho man­dá­tu ujal 20. mája 2019.