Ukrajinské sily zabili desať separatistov

Pro­rus­ké sily v Don­ba­se priš­li počas týžd­ňa o desia­tich bojov­ní­kov, infor­mo­va­lo v pia­tok veli­teľ­stvo ukra­jin­skej vlád­nej Ope­rá­cie spo­loč­ných síl (OOS). Od 22. do 28. novem­bra 2019 mali rus­ké oku­pač­né sily 25 obe­tí. Ide o desia­tich zabi­tých a ďal­ších 15 zra­ne­ných.

Veli­teľ­stvo OOS zdô­raz­ni­lo, že ukra­jin­skí voja­ci spus­ti­li paľ­bu len v prí­pa­doch ohro­ze­nia svoj­ho živo­ta a zdra­via, poku­sov o zmoc­ne­nie sa úze­mia ale­bo pre­nik­nu­tia nepria­teľ­ských pries­kum­ných a sabo­táž­nych sku­pín obran­ný­mi línia­mi.

V Parí­ži bude 9. decem­bra schôdz­ka nor­mand­skej štvor­ky. Zídu sa na nej hla­vy štá­tov a vlád Fran­cúz­ska, Nemec­ka, Rus­ka a Ukra­ji­ny – Emma­nu­el Mac­ron, Ange­la Mer­ke­lo­vá, Vla­di­mir Putin a Volo­dy­myr Zelen­skyj. Pôj­de o prvú schôdz­ku toh­to zosku­pe­nia po troj­roč­nej pre­stáv­ke. Jej cie­ľom bude obno­viť pro­ces, kto­rý by mal vyús­tiť do trva­lé­ho mie­ru na výcho­de Ukra­ji­ny, kde pro­ti sebe od roku 2014 boju­jú pro­rus­kí sepa­ra­tis­ti a vlád­ne ukra­jin­ské sily. Kon­flikt si dote­raz vyžia­dal už viac ako 13.000 živo­tov.

Záro­veň pôj­de o prvé osob­né stret­nu­tie Puti­na so Zelen­ským, kto­rý sa po toh­to­roč­nom voleb­nom víťazs­tve zavia­zal ukon­čiť ozb­ro­je­ný kon­flikt.

Zdroj:TASR