Ukrajina vyšetruje aj Putina pre nelegálne prekročenie hranice

Ukra­jin­ské úra­dy zača­li trest­né kona­nie v súvis­los­ti s pre­jaz­dom prvé­ho osob­né­ho vla­ku po želez­nič­nej čas­ti Krym­ské­ho mos­ta cez Kerčs­ký prie­liv. Infor­mo­va­la o tom v stre­du agen­tú­ra Ukrin­form.

Pro­ku­ra­tú­ra auto­nóm­nej Krym­skej repub­li­ky, pod­ria­de­ná ukra­jin­skej gene­rál­nej pro­ku­ra­tú­re, pri­sľú­bi­la vypra­co­vať práv­nu exper­tí­zu želez­nič­né­ho spo­je­nia Kry­mu s Rus­kom cez Krym­ský most, pri­čom ho vo svo­jom vyhlá­se­ní ozna­či­la za „nezá­kon­né” a pre­jazd vla­ku za „nele­gál­ne pre­kro­če­nie štát­nej hra­ni­ce”.

„Také­to činy oku­pač­nej kra­ji­ny zjav­ne poru­šu­jú štát­nu suve­re­ni­tu a územ­nú celis­tvosť Ukra­ji­ny, naz­na­ču­jú zaned­bá­va­nie vše­obec­ne uzná­va­ných zásad a noriem medzi­ná­rod­né­ho prá­va,” uvied­la ukra­jin­ská pro­ku­ra­tú­ra.

Prvý osob­ný vlak – Tav­ri­ja – vyšiel v pon­de­lok z Pet­roh­ra­du a v stre­du dora­zil do svo­jej cie­ľo­vej sta­ni­ce – do prí­stav­né­ho mes­ta Sevas­to­poľ. Vlak pre­šiel po Krym­skom mos­te v noci na stre­du 25.12.

Ten istý deň popo­lud­ní sa po rov­na­kej tra­se vydal na spia­toč­nú ces­tu, infor­mo­va­la agen­tú­ra TASS.
Želez­nič­nú časť Krym­ské­ho mos­ta cez Kerčs­ký prie­liv otvo­ril v pon­de­lok rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin, kto­rý sa vte­dy v moto­ro­vom voz­ni odvie­zol po tra­se z krym­ské­ho mes­ta Kerč do mes­ta Tamaň.

Putin vte­dy uvie­dol, že v roku 2020 sa po tom­to mos­te pre­pra­ví 14 mili­ó­nov ces­tu­jú­cich a asi 13 mili­ó­nov ton nákla­du.
Krym­ský most, kto­rý je naj­dl­h­ším mos­tom v Rus­ku aj v Euró­pe, spá­ja Mos­kvou anek­to­va­ný Krym­ský polo­strov s Taman­ským polo­stro­vom na juhu Rus­ka. Ide o jedi­né cest­né a želez­nič­né spo­je­nie Krym­ské­ho polo­stro­va s Rus­kou fede­rá­ci­ou.
Most sa skla­dá z dvoch para­lel­ných komu­ni­ká­cií – cest­nej a želez­nič­nej. Pre osob­né auto­mo­bi­ly ho sprí­stup­ni­li v máji 2018 a pre náklad­nú cest­nú dopra­vu na jeseň toho isté­ho roku. Náklad­né vla­ky by po ňom mali začať jaz­diť v júni 2020.
Výstav­bu želez­nič­nej čas­ti mos­ta ofi­ciál­ne ukon­či­li 18. decem­bra 2019.

Pod­ľa názo­ru ukra­jin­skej vlá­dy nový most bol posta­ve­ný a je v roz­po­re s medzi­ná­rod­ným prá­vom – pre­to už v októb­ri 2018 zača­li ukra­jin­ské úra­dy trest­né kona­nie pro­ti spo­loč­nos­tiam zapo­je­ným do jeho výstav­by.

Rus­ko anek­to­va­lo Krym­ský polo­strov v roku 2014. Kyjev ani medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo vrá­ta­ne Slo­ven­ska však pri­po­je­nie Kry­mu k Rus­kej fede­rá­cii neuz­na­lo.