Ukrajina si otvára dvere na dohodu s Ruskom. Donbas získal na ďalší rok autonómiu

Ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj pod­pí­sal návrh o pre­dĺže­ní plat­nos­ti záko­na o oso­bit­nom šta­tú­te oblas­tí v Don­ba­se, kto­ré ovlá­da­jú pro­rus­kí sepa­ra­tis­ti, do kon­ca roka 2020. Pod­ľa agen­tú­ry TASS o tom infor­mo­val v stre­du na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke ukra­jin­ský par­la­ment.

Ukra­jin­ský par­la­ment odhla­so­val pre­dĺže­nie plat­nos­ti záko­na o oso­bit­nom šta­tú­te sepa­ra­tis­tic­kých úze­mí v Donec­kej oblas­ti a Luhan­skej oblas­ti 12. decem­bra.

Pod­ľa agen­tú­ry Reuters ide o dôle­ži­tý krok sme­rom k mož­nej doho­de o ukon­če­ní päť rokov trva­jú­ce­ho kon­flik­tu na výcho­de Ukra­ji­ny.

Na pre­dĺže­ní plat­nos­ti uve­de­né­ho záko­na sa okrem iné­ho dohod­li líd­ri kra­jín tzv. nor­mand­skej štvor­ky (Fran­cúz­ska, Nemec­ka, Rus­ka a Ukra­ji­ny) na sum­mi­te v Parí­ži, kto­rý sa usku­toč­nil 9. decem­bra po troj­roč­nej pre­stáv­ke.

Táto práv­na nor­ma pri­zná­va obme­dze­nú samosprá­vu oblas­tiam ukra­jin­ské­ho Don­ba­su, kto­ré sú pod kon­tro­lou pro­rus­kých sepa­ra­tis­tov. Na jeho zákla­de môžu mať tie­to regi­ó­ny vlast­né poli­caj­né zbo­ry a jus­tič­né orgá­ny a môžu orga­ni­zo­vať miest­ne voľ­by.

Zákon o oso­bit­nom šta­tú­te Don­ba­su začal pla­tiť 18. októb­ra 2014 a odvte­dy ho opa­ko­va­ne pre­dl­žo­va­li. Naj­nov­šie mala jeho plat­nosť vypr­šať 31. decem­bra 2019.

Ďal­šie pre­dĺže­nie plat­nos­ti záko­na má vytvo­riť pod­mien­ky na „mie­ro­vé urov­na­nie situ­ácie v nie­kto­rých regi­ó­noch Donec­kej a Luhan­skej oblas­ti,” uvie­dol jeden z ini­ciá­to­rov toh­to kro­ku, pred­se­da ukra­jin­skej vlád­nu­cej stra­ny Slu­ha náro­da Ole­xan­dr Kor­ni­jen­ko. Záro­veň avi­zo­val príp­ra­vu a schvá­le­nie nové­ho záko­na o oso­bit­nom šta­tú­te Don­ba­su, čo však pod­ľa neho môže potr­vať až rok.

Kon­flikt na východ­nej Ukra­ji­ne vypu­kol v roku 2014 po ane­xii Krym­ské­ho polo­stro­va Rus­kom a po náras­te pro­rus­kých nálad na výcho­de Ukra­ji­ny. V nie­kto­rých čas­tiach tamoj­šej Donec­kej a Luhan­skej oblas­ti vyhlá­si­li pro­rus­kí sepa­ra­tis­ti vlast­né „ľudo­vé” repub­li­ky, čo však Kyjev ani medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo neuz­na­li. Boje v Don­ba­se si odvte­dy vyžia­da­li už viac ako 13.000 živo­tov.