Ukrajina dostala od Američanov protitankové strely

Veli­teľ NATO Tod Wol­ters potvr­dil, že pro­ti­tan­ko­vé rake­ty Jave­lin FGM-148 zasla­né na Ukra­ji­nu boli úspeš­ne doda­né a otes­to­va­né ukra­jin­ský­mi vojak­mi. Odmie­tol však pove­dať, či už boli zbra­ne nasa­de­né na fron­to­vej línii, aby čeli­li sepa­ra­tis­tom pod­po­ro­va­ným Rus­kom vo východ­nej čas­ti Don­ba­su.

„Doda­li sme Jave­li­ny, Spät­ná väz­ba bola veľ­mi pozi­tív­na,” pove­dal Wol­ters. Gene­rál odmie­tol spres­niť počty doda­ných zbra­ní. Iba dodal, že Ukra­jin­ci majú viac môž­nos­tí brá­niť sa pro­ti agre­sii z výcho­du.

O pre­da­ji 152 Jave­li­nov sa dis­ku­to­va­lo v kon­tro­verz­nom tele­fo­ná­te z 25. júla medzi pre­zi­den­tom Donal­dom Trum­pom a ukra­jin­ským pre­zi­den­tom Volo­dy­my­rom Zelen­skýjm, kde Trump žia­dal na oplát­ku za vojen­skú pomoc schvá­le­nú Kon­gre­som zača­tie vyšet­ro­va­nia syna Joe Bide­na, kto­rý je horú­cim demok­ra­tic­kým pro­ti­kan­di­dá­tom v budú­co­roč­ných pre­zi­dent­ských voľ­bách.

Minis­ter­stvo obra­ny v októb­ri schvá­li­lo pre­daj jave­li­nov  Ukra­ji­ne za pri­bliž­ne 39 mili­ó­nov dolá­rov.