Twitter zrušil tisíce účtov napojených na vládu Saudskej Arábie

Spo­loč­nosť Twit­ter v pia­tok ozná­mi­la, že zablo­ko­va­la tisí­ce pou­ží­va­teľ­ských účtov spo­je­ných so „štá­tom pod­po­ro­va­nou” mani­pu­lá­ci­ou, kto­rá má pôvod v Saud­skej Ará­bii.

Twit­ter tak­mer 6000 pou­ží­va­teľ­ských účtov, kto­ré boli pre­po­je­né s „infor­mač­ný­mi ope­rá­cia­mi” Saud­skej Ará­bie, zru­šil z dôvo­du poru­še­nia pra­vi­diel. Väč­ši­na tých­to účtov bola vede­ná v arab­či­ne. Účty mali za cieľ zdô­raz­ňo­vať sprá­vy pod­po­ru­jú­ce saud­ské úra­dy. Časť obsa­hu bola i v anglic­kom jazy­ku a bola urče­ná pre uží­va­te­ľov zo Zápa­du.
Spo­loč­nosť Twit­ter pod­ľa svo­jich vyjad­re­ní od roku 2018 zablo­ko­va­la viac ako 88.000 účtov, kto­ré boli zapo­je­né do podob­ných čin­nos­tí.