Turecko začalo s deportáciou zahraničných príslušníkov Islamského štátu

Turec­ká vlá­da ozná­mi­la, že zača­la s depor­tá­ci­ou čle­nov islam­ské­ho štá­tu, kto­rí sú momen­tál­ne drža­ní vo väze­niach. Tou­to poli­ti­kou Turec­ko ris­ku­je dip­lo­ma­tic­ké napä­tie s európ­sky­mi spo­jen­ca­mi.

Jeden občan USA bol už ofi­ciál­ne navrá­te­ný a sedem nemec­kých štát­nych prí­sluš­ní­kov odle­tí domov 14. novem­bra. V pon­de­lok to pove­dal hovor­ca minis­ter­stva vnút­ra İsm­ail Çatak­lı. Pre­bie­ha­li aj príp­ra­vy na vyhos­te­nie dvoch írskych, jede­násť fran­cúz­skych a troch dán­skych obča­nov.

Minis­ter vnút­ra Süle­y­man Soy­lu (na hlav­nom obráz­ku) minu­lý týž­deň pove­dal, že Anka­ra začne od pon­del­ka posie­lať islam­ských mili­tan­tov späť do svo­jich domov­ských kra­jín, aj keď im bolo odo­bra­né občian­stvo. Pod­ľa Turec­kej vlá­dy ich kra­ji­na nie je „hotel“ pre zahra­nič­ných dži­há­dis­tov.

 „Dneš­kom budú navrá­te­ní tra­ja ďal­ší prí­sluš­ní­ci Islam­ské­ho štá­tu, kto­rí sa dote­raz nachá­dza­li v depor­tač­ných cen­trách,“ cito­va­la Çatak­lıho rus­ká tele­ví­zia NTV.

Cie­ľom Turec­ka bolo vysťa­ho­vať asi 2 500 mili­tan­tov, z kto­rých väč­ši­na by bola vysla­ná do kra­jín Európ­skej únie. Uvied­la to štát­na tele­víz­na sta­ni­ca TRT Haber. Doda­la, že v 12 depor­tač­ných cen­trách, kto­ré sú roz­miest­ne­né po celej kra­ji­ne sa nachá­dza 813 dži­há­dis­tov.

Anka­ra opa­ko­va­ne kri­ti­zo­va­la európ­ske kra­ji­ny, naj­mä za to, že odmiet­li vziať späť aké­ho­koľ­vek zo svo­jich obča­nov zadr­žia­va­ných v turec­kých väze­niach a namies­to toho ich zba­vi­li občian­stva.

„Ďal­ších 287 ľudí, vrá­ta­ne žien a detí, bolo zaja­tých Turec­kom v dôsled­ku invá­zie Anka­ry do kurd­ských oblas­tí v Sýrii minu­lý mesiac,“ pove­dal Soy­lu.

Turec­ko neuvied­lo cel­ko­vý počet ani štát­nu prí­sluš­nosť mili­tan­tov, kto­rých plá­nu­je poslať domov. Mno­ho kra­jín EÚ pri­tom poža­du­je zozna­my ces­tu­jú­cich na vojen­ské aj komerč­né lety skôr, ako bude lie­tad­lu povo­le­ný vstup do ich vzduš­né­ho pries­to­ru.

Nie­koľ­ko európ­skych kra­jín vrá­ta­ne Veľ­kej Bri­tá­nie zobra­lo občian­stvo čle­nom ISI­Su, aby tak zabrá­ni­li ich návra­tu.

Fran­cúz­ska minis­ter­ka obra­ny Flo­ren­ce Par­ly v pon­de­lok 11. novem­bra ráno ozná­mi­la, že aktu­ál­ne nemá žiad­ne infor­má­cie o kon­krét­nych navrá­til­coch, ale doda­la, že vo Fran­cúz­sku je zave­de­ný prí­sny postup s Turec­kom pre vrá­te­nie obča­nov, „kto­rý nám umož­ňu­je repat­ri­ovať fran­cúz­skych tero­ris­tov, keď nasta­ne situ­ácia.“ Pove­da­la, že ten­to pro­to­kol bol zave­de­ný, aby sa zabrá­ni­lo aké­mu­koľ­vek neo­práv­ne­né­mu návra­tu dži­há­dis­tov do Fran­cúz­ska.

Zdroj fran­cúz­ske­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí pove­dal agen­tú­re AFP, že podoz­ri­ví dži­há­dis­ti boli čas­to vrá­te­ní do Fran­cúz­ska na zákla­de doho­dy s Turec­kom z roku 2014 a že ten­to sys­tém fun­gu­je dob­re.

„Dži­há­dis­ti a ich rodi­ny sú pra­vi­del­ne posie­la­ní späť do Fran­cúz­ska a zatý­ka­ní, po pri­sta­ní lie­tad­la. Väč­ši­nou sa to robí taj­ne. Sprá­va nie je zve­rej­ne­ná ani po dlh­šom čase,“ uvie­dol zdroj.

Brit­skí dip­lo­ma­ti tvr­dia, že táto poli­ti­ka sa nevzťa­hu­je na štát­nych prí­sluš­ní­kov Spo­je­né­ho krá­ľov­stva v drž­be Turec­ka. Naprí­klad býva­lý brit­ský občan Aine Davis, člen bun­ky zná­mej ako „Beat­les“, si odpy­ká­va sedem a pol roka v turec­kom väze­ní za stí­na­nie ruko­jem­ní­kov v Sýrii.

Od roku 2010 Spo­je­né krá­ľov­stvo zba­vi­lo viac ako 100 ľudí brit­ské­ho občian­stva kvô­li údaj­ným väz­bám na ISIS, al-Kái­du, al-Sha­bab čo iné tero­ris­tic­ké orga­ni­zá­cie.

Anka­ra zača­la ofen­zí­vu pro­ti kurd­ským bojov­ní­kom, kto­rých pova­žu­je za tero­ris­tov začiat­kom októb­ra po tom, ako pre­zi­dent USA Donald Trump stia­hol ame­ric­ké jed­not­ky z regi­ó­nu, tí pôso­bi­li ako náraz­ník medzi Turec­kom a Sýri­ou.

Kurd­ské sily v sever­nej Sýrii väz­nia oko­lo 90 000 mužov, žien a detí s väz­ba­mi na Islam­ský štát. Turec­ká ofen­zí­va vyvo­la­la roz­siah­le zne­po­ko­je­nie nad osu­dom väz­ňov.