Turecko vyzvalo na zavedenie bezletovej zóny nad provinciou Idlib

 Turec­ko vyzva­lo v pia­tok medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo na zave­de­nie bez­le­to­vej zóny nad sýr­skou pro­vin­ci­ou Idlib s cie­ľom ochrá­niť civil­né oby­va­teľ­stvo pred bom­bar­do­va­ním zo stra­ny sýr­ske­ho reži­mu pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da. S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie Fah­ret­ti­na Altu­na, hovor­cu turec­ké­ho pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na, o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Pred naši­mi oča­mi pre­bie­ha postup­ná geno­cí­da.

„Mili­ó­ny civi­lis­tov sú už mesia­ce bom­bar­do­va­né zo vzdu­chu. Ter­čom vlád­nych nále­tov sa cie­le­ne stá­va infra­štruk­tú­ra vrá­ta­ne škôl a nemoc­níc. Pred naši­mi oča­mi pre­bie­ha postup­ná geno­cí­da. Tí, kto­rí majú sve­do­mie a česť, musia pre­ho­vo­riť,” napí­sal v tej­to súvis­los­ti Altun na Twit­te­ri. Medzi­ná­rod­né spo­lo­čen­stvo musí pod­ľa jeho slov „konať tak, aby ochrá­ni­lo civi­lis­tov, a malo by pre­to zaviesť bez­le­to­vú zónu”.

Sýr­ske vlád­ne sily, kto­ré pod­po­ru­je rus­ké vojen­ské letec­tvo, v prie­be­hu posled­ných dní doby­li množ­stvo obcí v regi­ó­ne oko­lo mes­ta Idlib aj na juhu tej­to pro­vin­cie, kto­rá je posled­nou význam­nou baš­tou povs­tal­cov. Napriek dohod­nu­té­mu prí­me­riu pokra­čo­va­li sýr­ske sily v úto­koch aj počas posled­ných týž­dňov, pri­čom pre­vza­li kon­tro­lu nad väč­ší­mi úze­mia­mi.

Pri štvr­t­ko­vom bom­bar­do­va­ní zo stra­ny sýr­skej armá­dy pri­tom zahy­nu­lo naj­me­nej 33 prí­sluš­ní­kov turec­kých ozb­ro­je­ných síl. Ide o naj­väč­šie stra­ty na živo­toch prí­sluš­ní­kov turec­kej armá­dy, odke­dy Anka­ra po prvý raz vstú­pi­la do vojen­ské­ho kon­flik­tu v Sýrii v roku 2016.

Turec­ko v pia­tok rea­go­va­lo bom­bar­do­va­ním, pri kto­rom v Idli­be údaj­ne zahy­nu­lo 16 prí­sluš­ní­kov Sýr­skej arab­skej armá­dy.

Anka­ra záro­veň odmiet­la tvr­de­nie Rus­ka o tom, že turec­kí voja­ci boli počas úto­ku pre­mie­ša­ní medzi povs­ta­lec­ký­mi jed­not­ka­mi. Pod­ľa slov turec­ké­ho minis­tra obra­ny Hulu­si­ho Aka­ra sa v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti turec­kých síl nena­chá­dza­li „žiad­ne ozb­ro­je­né sku­pi­ny”.

Zdroj:tasr