Turecko sa stále viac angažuje v Líbyi. Vyčlení pre ňu vojakov

Vojen­sko-obchod­né zbli­žo­va­nie Turec­ka a Líbye vytá­ča Gréc­ko do vývrt­ky. Naj­mä pre­to, že obe kra­ji­ny mu ukra­ju­jú z výsost­ných vôd v Stre­do­zem­nom mori a tes­ne ved­ľa gréc­kych ostro­vov pove­die turec­ko-lýbij­ská námor­ná diaľ­ni­ca.

Naj­nov­šie Turec­ko dokon­ca vyčle­ní expe­dič­né sily pre potre­by medzi­ná­rod­ne uzna­nú vlá­du v Líbyi. Vyplý­va to z doku­men­tu, kto­rý budú sch­va­ľo­vať turec­kí poslan­ci. Vlá­da totiž navrhu­je vyčle­niť špe­ciál­ne jed­not­ky, kto­ré budú na zákla­de žia­dos­ti lýbij­skej vlá­dy okam­ži­te vysla­né do tej­to seve­ro­af­ric­kej kra­ji­ny.

Pod­ľa tex­tu vzá­jom­nej doho­dy vlá­da v Tri­po­li­se bude môcť Turec­ko požia­dať o vysla­nie nie­len voja­kov, ale aj vozid­lá, zbra­ne, či muní­ciu pre potre­by nie­len pozem­ných jed­no­tiek, ale aj námor­níc­tva, či vzduš­ných síl. Súčas­ťou doho­dy je aj výme­na sprav­do­aj­ských infor­má­cií.

Líbya a Turec­ko krá­ja­jú gréc­ke výsost­né vody

Anka­ra a Tri­po­lis už pred mesia­com pod­pí­sa­li pred­bež­nú doho­du o vojen­skej spo­lu­prá­ci oboch kra­jín, čo sa nepá­či naj­mä odve­ké­mu turec­ké­mu riva­lo­vi – Gréc­ku. Pre sil­ne­jú­cu spo­lu­prá­cu, kto­rá obme­dzu­je gréc­ke teri­to­riál­ne vody v Stre­do­zem­nom mori,dokonca vyhos­ti­li turec­ké­ho veľ­vys­lan­ca z Atén.

Turec­ko a Líbya sa totiž dohod­li na vzá­jom­nom rešpek­to­va­ní námor­ných hra­níc, no zóna voľ­né­ho pohy­bu aj vojen­ské­ho mate­riá­lu zasa­hu­je aj do gréc­kych výsost­ných vôd.

Líbya a Turec­ko sa jed­no­du­cho dohod­li, že vytvo­ria spo­loč­nú námor­nú hra­ni­cu, kto­rá dote­raz neexis­to­va­la. Tri­po­lis si totiž začal náro­ko­vať dote­raz gréc­ke výsost­né vody a tým našli spo­loč­ný bod s turec­kým námor­ným pries­to­rom.

V pra­xi to zna­me­ná, že sa medzi obo­ma kra­ji­na­mi vytvo­rí námor­ná ces­ta bez kon­tro­ly iných kra­jín, tak­že tadiaľ budú môcť pre­pra­vo­vať čokoľ­vek, vrá­ta­ne zbra­ní.

Pod­ľa turec­ké­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí Mev­lu­ta Cavu­sog­lua Líbya „zatiaľ” ešte o vojen­skú pomoc Turec­ko nepo­žia­da­la.

Zdroj:Reuters