Turecko pašovalo zbrane do Líbye. Tvrdí to libanonský námorník

Talian­ska polí­cia zatkla kapi­tá­na náklad­nej lode v rám­ci vyšet­ro­va­nia prí­pa­du podoz­re­nia z obcho­do­va­nia so zbra­ňa­mi medzi Turec­kom a Líby­ou. S odvo­la­ním sa na talian­sku pro­ku­ra­tú­ru o tom v stre­du večer infor­mo­va­la agen­tú­ra AP.

Kapi­tá­na lode pla­via­cej sa pod liba­non­skou vlaj­kou zadr­ža­li pod­ľa pro­ku­ra­tú­ry v sever­nom Talian­sku.

Pro­ku­rá­tor Fran­ces­co Pin­to pre AP uvie­dol, že liba­non­ský kapi­tán pla­vid­la kot­via­ce­ho v prí­stav­nom mes­te Janov vyšet­ru­jú pre podoz­re­nie z doda­nia rakiet, tan­kov a iné­ho vojen­ské­ho mate­riá­lu do Líbye. Čo je v roz­po­re so zbroj­ným embar­gom uva­le­ným Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov.

Kapi­tán je podoz­ri­vý z obcho­do­va­nia s nate­raz neiden­ti­fi­ko­va­ný­mi turec­ký­mi vojen­ský­mi pred­sta­vi­teľ­mi, dodal Pin­to.
Vyšet­ro­va­nie nad­vä­zu­je na obvi­ne­nia liba­non­ské­ho námor­ní­ka, kto­rý je čle­nom posád­ky zmie­ne­nej náklad­nej lode.

Po tom, ako loď vo feb­ru­ári zakot­vi­la v Jano­ve, muž požia­dal na talian­skej hra­nič­nej polí­cii o poli­tic­ký azyl. Tvr­dil, že loď Bana, kto­rá je urče­ná na pre­pra­vu vozi­diel, údaj­ne v líbyj­skom hlav­nom mes­te Tri­po­lis vylo­ži­la tan­ky a iné vozid­lá.