Turecko nemôže odstúpiť od nákupu ruských systémov S‑400

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan ozná­mil ame­ric­ké­mu pro­ťajš­ku Donal­do­vi Trum­po­vi, že Anka­ra nemô­že odstú­piť od kúpy rus­ké­ho pro­ti­lie­tad­lo­vé­ho sys­té­mu S‑400. Erdo­gan ďalej pohro­zil, že ak USA budú trvať na vylú­če­ní Turec­ka z prog­ra­mu vývo­ja stí­hač­ky F‑35, tak pod­ľa Erdo­ga­na Turec­ko „bude núte­né obrá­tiť sa na iné štá­ty.”

V sep­tem­bri roku 2017 Rus­ko ozná­mi­lo, že s Turec­kom pod­pí­sa­lo zmlu­vu na dodáv­ku sys­té­mov S‑400 v cel­ko­vej hod­no­te 2,5 miliar­dy dolá­rov. Prvá dodáv­ka sa usku­toč­ni­la 12. júla toh­to roku.

Námiet­ky turec­kej akvi­zí­cii sys­té­mu S‑400 vyjad­ri­li Spo­je­né štá­ty i NATO, kto­rej je Turec­ko čle­nom. Pod­ľa Spo­je­ných štá­tov ten­to sys­tém pred­sta­vu­je hroz­bu pre NATO a ame­ric­ké lie­tad­lá. Trum­po­va admi­ni­stra­tí­va rea­go­va­la vyra­de­ním Turec­ka z prog­ra­mu vývo­ja ame­ric­ké­ho mul­ti­funkč­né­ho bojo­vé­ho lie­tad­la F‑35.

Trump po nedáv­nom pri­ja­tí Erdo­ga­na v Bie­lom dome vyhlá­sil, že nákup rus­ké­ho sys­té­mu pro­ti­vzduš­nej obra­ny S‑400 vytvá­ra „závaž­né prob­lé­my”, vyjad­ril však tiež nádej, že sa môžu vyrie­šiť.

Zdroj:TASR