Turecko malo zálusk na kus Sýrie, no Rusko ho silou vytláča

Rus­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Ser­gej Lav­rov odmie­tol výzvy na zasta­ve­nie Rus­kom pod­po­ro­va­nej ofen­zí­vy sýr­ske­ho reži­mu Bašá­ra Asa­da v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Ser­gej Lav­rov

„Bola by to kapi­tu­lá­cia pred tero­ris­ta­mi a dokon­ca odme­na za ich činy, kto­ré poru­šu­jú medzi­ná­rod­né zmlu­vy a množ­stvo rezo­lú­cii Bez­peč­nost­nej rady OSN,” pove­dal Lav­rov na mar­go takých­to výziev na pôde Rady OSN pre ľud­ské prá­va (UNHRC) v Žene­ve.

Vlá­dy via­ce­rých kra­jín ďalej obvi­nil z toho, že majú „túž­bu ospra­vedl­ňo­vať” odpor­né činy pácha­né v tej­to oblas­ti radi­kál­ny­mi a tero­ris­tic­ký­mi sku­pi­na­mi.

Rusi vytlá­ča­jú Tur­kov

Sýr­ske vlád­ne sily pod­po­ro­va­né rus­kým letec­tvom zača­li vla­ni ofen­zí­vu pro­ti posled­nej význam­nej baš­te povs­tal­cov pod­po­ro­va­ných Turec­kom, kto­rou je regi­ón oko­lo mes­ta Idlib. Pod­ľa úda­jov OSN utiek­lo od začiat­ku decem­bra pred postu­pu­jú­ci­mi voj­ska­mi a boj­mi už pri­bliž­ne 900.000 civi­lis­tov.

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan ešte v sobo­tu ozná­mil, že s líd­ra­mi Rus­ka, Fran­cúz­ska a Nemec­ka plá­nu­je 5. mar­ca uspo­ria­dať sum­mit, na kto­rom pre­d­is­ku­tu­jú situ­áciu v Idli­be. V uto­rok však Erdo­gan pove­dal, že namies­to toh­to štvor­stran­né­ho sum­mi­tu by sa 5. mar­ca mohol stret­núť len s rus­kým pre­zi­den­tom Vla­di­mi­rom Puti­nom, a to buď v Istan­bu­le či Anka­re.

K situ­ácii Idli­be sa v uto­rok vyjad­ril aj Medzi­ná­rod­ný výbor Čer­ve­né­ho krí­ža (MVČK). Vo vyhlá­se­ní uvie­dol, že je „hlbo­ko zne­po­ko­je­ný” množ­stvom civi­lis­tov, kto­rí z pro­vin­cie ute­ka­jú.

„Toto je naj­hor­šia vlna vysíd­ľo­va­nia, aké sme zaži­li počas sýr­ske­ho kon­flik­tu. V drs­nom zim­nom poča­sí v Idli­be vidí­me uviaz­nu­tých a izo­lo­va­ných ľudí, kto­rým už dochá­dza­jú spô­so­by, ako si (so situ­áci­ou) pora­diť. Je to úpl­ne nepri­ja­teľ­né,” uvie­dol Fab­ri­zio Car­bo­ni, šéf MVČK pre oblasť Blíz­ke­ho výcho­du. Všet­ky stra­ny kon­flik­tu záro­veň vyzval, aby „okam­ži­te” povo­li­li civi­lis­tom odísť z Idli­bu do bez­pe­čia.