Turecko a Sýria sú v otvorenej vojne. Zostrelili ďalšie sýrske lietadlo

Turec­ké bojo­vé lie­tad­lo zostre­li­lo nad sýr­skou pro­vin­ci­ou Idlib sýr­ske vojen­ské lie­tad­lo. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra AFP.
Ide už o tre­tie také­to zostre­le­nie za tri dni, uvied­la mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) so síd­lom v Bri­tá­nii.

Sýr­ska štát­na tla­čo­vá agen­tú­ra SANA ozná­mi­la, že lie­tad­lo bolo „ter­čom” úto­ku. Dve ďal­šie boli zostre­le­né v nede­ľu v rám­ci turec­kej ope­rá­cie pro­ti Rus­kom pod­po­ro­va­ným silám sýr­ske­ho reži­mu v pro­vin­cii Idlib.

Anka­ra pokra­ču­je v cez­hra­nič­ných zása­hoch namie­re­ných pro­ti sýr­ske­mu vlád­ne­mu reži­mu v reak­cii na nálet z minu­lé­ho štvr­t­ka, pri kto­rom zahy­nu­lo v Idli­be viac ako 30 turec­kých voja­kov.

Sýr­ske vlád­ne sily pod­po­ro­va­né rus­kým letec­tvom zača­li vla­ni ofen­zí­vu pro­ti posled­nej význam­nej baš­te povs­tal­cov, kto­rou je regi­ón oko­lo mes­ta Idlib na seve­ro­zá­pa­de kra­ji­ny. Turec­ko v tej­to čas­ti Sýrie pod­po­ru­je urči­té povs­ta­lec­ké sku­pi­ny.

Zdroj:TASR