Turecko a Líbya podpísali dohodu o vojenskej spolupráci

Turec­ký par­la­ment v sobo­tu schvá­lil doho­du o bez­peč­nost­nej a vojen­skej spo­lu­prá­ci pod­pí­sa­nú v novem­bri s medzi­ná­rod­ne uzna­nou líbyj­skou vlá­dou. Pod­ľa tla­čo­vej agen­tú­ry Reuters môže ten­to krok viesť k vojen­skej pomo­ci od Anka­ry.

Turec­ko pod­po­ru­je líbyj­skú vlá­du pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža, kto­rá čelí nie­koľ­ko­me­sač­nej ofen­zí­ve opo­zič­ných síl vojen­ské­ho veli­te­ľa Cha­lí­fu Haf­ta­ra síd­lia­ce­ho na výcho­de kra­ji­ny. Anka­ra už pred­tým v roz­po­re so zbra­ňo­vým embar­gom OSN poskyt­la Líbyi vojen­ské záso­by.

Obe stra­ny pod­pí­sa­li pred­met­nú doho­du so záme­rom posil­niť vojen­skú spo­lu­prá­cu. Kra­ji­ny záro­veň pred­tým uzav­re­li samos­tat­nú doho­du o námor­ných hra­ni­ciach vo východ­nej čas­ti Stre­do­zem­né­ho mora, čo vyvo­la­lo pobú­re­nie gréc­kych pred­sta­vi­te­ľov.

Turec­ký záko­no­dar­ný zbor sa vyslo­vil v pros­pech bez­peč­nost­nej doho­dy s Líby­ou pome­rom hla­sov 269:125, pri­čom Sar­rá­džo­va vlá­da národ­nej jed­no­ty daný doku­ment rati­fi­ko­va­la už vo štvr­tok.

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan vyhlá­sil, že jeho kra­ji­na by moh­la do Líbye vyslať voja­kov na pod­po­ru vlá­dy národ­nej jed­no­ty, avšak zatiaľ nedos­ta­la od Sar­rá­dža v tej­to súvis­los­ti žiad­nu žia­dosť. Erdo­gan dodal, že Turec­ko nemô­že zostať poti­chu, čo sa týka Rus­kom pod­po­ro­va­ných žold­nie­rov pôso­bia­cich na stra­ne Haf­ta­ra.

Mos­kva medzi­tým ozná­mi­la, že je veľ­mi zne­po­ko­je­ná mož­nos­ťou vysla­nia turec­kých voja­kov do Líbye a inkri­mi­no­va­ná bez­peč­nost­ná doho­da vyvo­lá­va množ­stvo otá­zok. Erdo­gan bude o mož­nom vysla­ní voja­kov do Líbye hovo­riť na janu­áro­vom stret­nu­tí s rus­kým pre­zi­den­tom Vla­di­mi­rom Puti­nom, kto­ré sa usku­toč­ní v Turec­ku, spres­nil Kre­meľ.

Turec­ký vicep­re­zi­dent Fuat Oktay v sobo­tu uvie­dol, že doho­dy uzav­re­té s Líby­ou sú pre Turec­ko his­to­ric­ké. Pod­ľa jeho slov je Anka­ra pri­pra­ve­ná zvá­žiť mož­né vysla­nie svo­jich voja­kov do tej­to seve­ro­af­ric­kej kra­ji­ny.

Líbya sa zmie­ta v poli­tic­ko-spo­lo­čen­skom cha­ose od roku 2011, keď bol počas Seve­ro­at­lan­tic­kou alian­ci­ou pod­po­ro­va­né­ho povs­ta­nia zvr­hnu­tý a zabi­tý dlho­roč­ný líbyj­ský dik­tá­tor Muam­mar Kad­dá­fí.

Haf­tar spus­til ofen­zí­vu zame­ra­nú na obsa­de­nie hlav­né­ho mes­ta Tri­po­lis v aprí­li. Tla­čo­vá agen­tú­ra AFP dopĺňa, že Sar­rádž vyzval päť ďal­ších „spria­te­le­ných kra­jín”, aby imple­men­to­va­li vojen­ské doho­dy s cie­ľom pomôcť vlá­de národ­nej jed­no­ty odvrá­tiť úto­ky Haf­ta­ro­vých síl. Sar­rádž roz­pos­lal lis­ty Alžír­sku, Bri­tá­nii, Talian­sku, Turec­ku a Spo­je­ným

Zdroj:TASR