Turci zostrelili v Idlibe sýrske stíhacie bombardéry Su-24

Turec­ké sily zostre­li­li v nede­ľu nad seve­ro­zá­pad­nou Sýri­ou dva stí­ha­cie bom­bar­dé­ry typu Suchoj Su-24 pat­ria­ce sýr­ske­mu letec­tvu, kto­ré pred­tým údaj­ne zaú­to­či­li na turec­ké lie­tad­lá. Vyplý­va to z vyjad­re­ní turec­ké­ho minis­ter­stva obra­ny a sýr­skych akti­vis­tov, kto­ré pri­nies­li tla­čo­vé agen­tú­ry AFP a TASS.

Sprá­vy o zostre­le­ní lie­ta­diel nad úze­mím sýr­skej pro­vin­cie Idlib priš­li v čase, keď Anka­ra ozná­mi­la pokra­čo­va­nie cez­hra­nič­ných zása­hov namie­re­ných pro­ti sýr­ske­mu vlád­ne­mu reži­mu v reak­cii na nálet z minu­lé­ho štvr­t­ka, pri kto­rom zahy­nu­lo vyše 30 turec­kých voja­kov.

Turec­ký minis­ter obra­ny Hulu­si Akar hovo­ril v nede­ľu o „úspeš­nom pokra­čo­va­ní ope­rá­cie Jar­ný štít”, pri­čom upo­zor­nil, že Turec­ko nemá „žela­nie ani úmy­sel” dostať sa do stre­tu s Rus­kom, kto­ré pod­po­ru­je ofen­zí­vu sýr­skych vlád­nych síl v Idli­be. Mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) uvied­la, že na úze­mie pod kon­tro­lou sýr­ske­ho reži­mu sa zrú­ti­li dva sucho­je, a to prav­de­po­dob­ne po tom, ako na ne zaú­to­či­li turec­ké stí­hač­ky typu F‑16.

Sýr­ska štát­na tla­čo­vá služ­ba SANA pred­tým infor­mo­va­la o úto­ku na sýr­ske lie­tad­lá nad Idli­bom, kto­rých pilo­ti sa však kata­pul­to­va­li s padák­mi a vyviaz­li bez zra­ne­ní. Sýr­ske sily pod­ľa nej pred­tým zostre­li­li blíz­ko mes­ta Sará­kib v Idli­be turec­ký dron využí­va­ný tero­ris­tic­ký­mi sku­pi­na­mi. Turec­ké minis­ter­stvo obra­ny vyhlá­si­lo, že v Sýrii „boli zni­če­né dva sys­té­my pro­ti­vzduš­nej obra­ny”, kto­ré zostre­li­li turec­ký dron. „Dve lie­tad­lá Su-24 reži­mu (sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra) Asa­da, kto­ré zaú­to­či­li na naše lie­tad­lá, boli zostre­le­né,” dopl­nil rezort bez toho, aby sa k tým­to zása­hom pria­mo pri­hlá­sil.

Sýr­ske vlád­ne sily pod­po­ro­va­né rus­kým letec­tvom zača­li vla­ni ofen­zí­vu pro­ti posled­nej význam­nej baš­te povs­tal­cov, kto­rou je regi­ón oko­lo mes­ta Idlib na seve­ro­zá­pa­de kra­ji­ny. Turec­ko v tej­to čas­ti Sýrie pod­po­ru­je urči­té povs­ta­lec­ké sku­pi­ny. Naj­nov­šie turec­ké úto­ky dron­mi a delo­stre­lec­ká paľ­ba si pod­ľa úda­jov SOHR vyžia­da­li od piat­ku živo­ty 74 sýr­skych voja­kov a 14 spo­je­nec­kých bojov­ní­kov. Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan hovo­ril v sobo­tu o zlik­vi­do­va­ní vyše 2100 sýr­skych voja­kov a tak­mer 300 vojen­ských vozi­diel vrá­ta­ne 94 tan­kov. Tvr­dil tiež, že zni­če­né boli rôz­ne objek­ty vrá­ta­ne zaria­de­ní na výro­bu che­mic­kých zbra­ní a skla­dy che­mic­kých látok, čo však Damask pop­rel.