Trumpovi európske dve percentá HDP na obranu nestačia. Očakáva až štyri

Kra­ji­ny, kto­ré roky nedá­va­li dve per­cen­tá na HDP, by mali vyna­kla­dať na obra­ny ove­ľa viac, aby spla­ti­li sta­ré dlhy. Vyhlá­sil to pre­zi­dent USA Donald Trump krát­ko po prí­le­te do Lon­dý­na počas stret­nu­tia s gene­rál­nym tajom­ní­kom NATO Jen­som Stol­ten­ber­gom.

Pod­ľa Trum­pa by sa nema­lo zabú­dať, že mno­hé člen­ské kra­ji­ny Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie si roky nepl­ni­li záväz­ky a iba to, že teraz až po jeho tla­ku zvý­šia výdav­ky na pred­pí­sa­né dve per­cen­tá HDP nesta­čí.

„Pozri­te sa naprí­klad na také Nemec­ko. Nie­koľ­ko rokov dáva­li na obra­nu iba 1,2 per­cen­ta HDP, ale mali dávať dve. Teraz to mož­no dvih­nú, ale čo s tými peniaz­mi, čo dote­raz neza­pla­ti­li? Na to sa nik nepý­ta,“ kon­šta­to­val Trump.

Ako ďalej dodal, tak USA pod­ľa neho nefé­ro­vo doplá­ca­jú na ostat­né kra­ji­ny NATO. „My dáva­me 4,2 per­cen­tá z naj­vä­čie­ho HDP na sve­te, no men­šie kra­ji­ny pris­pie­va­jú na obra­nu jed­no per­cen­to a ešte aj z men­šie­ho HDP. To nie je fér,“ uvie­dol Trump a dodal, že aj dve per­cen­tá HDP je stá­le málo. „Dve per­cen­tá je málo. Ja by som bol za šty­ri,“ kon­šta­to­val Trump s tým, že rešpek­tu­je odpo­rú­ča­nie NATO o dvoch per­cen­tách.

Slo­ven­sko aktu­ál­ne vyna­kla­dá na obra­nu zhru­ba 1,7 per­cen­ta HDP, no desať rokov sa roz­po­čet minis­ter­stva obra­ny pohy­bo­val na úrov­ni jed­né­ho per­cen­ta. Ak by Trump trval na dopla­te­ní nedo­plat­kov za pred­chá­dza­jú­ce roky, pre Slo­ven­sko by to zna­me­na­lo zvý­še­nie obran­né­ho roz­poč­tu až do výš­ky zhru­ba troch miliárd eur mini­mál­ne po dobu desia­tich rokov. Tri miliar­dy eur je až jed­na päti­na celé­ho štát­ne­ho roz­poč­tu.

Euró­pa na obra­nu pri­dá 130 miliárd

Gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg v reak­cii na Trum­pa, ozná­mil, že európ­ski čle­no­via NATO zvý­ši­li svoj podiel na spo­loč­nej obra­ne. „Do kon­ca roka 2020 európ­ski čle­no­via zvý­šia výdav­ky na obra­nu o 130 miliárd eur a do kon­ca roka 2024 by sa to malo vyšpl­hať až o 400 miliárd eur. „Je to bez­pre­ce­dent­né navý­še­nie, kto­ré robí z NATO ešte sil­nej­šiu a bez­peč­nej­šiu alian­ciu,“ dodal Stol­ten­berg.

Pre­zi­dent Trump od svoj­ho zvo­le­nia v roku 2016 tla­čí na všet­ky člen­ské kra­ji­ny, aby vyna­kla­da­li viac peňa­zí na obra­nu. To sa mu aj poda­ri­lo dosiah­nuť. Medzi rok­mi 2018 a 2019 v nie­kto­rých kra­ji­nách rekord­ne posko­či­li výdav­ky na obra­ny. V Bul­har­sku o 127 per­cent, Čier­nej Hore o 22 per­cent, no a na Slo­ven­sku o 48 per­cent.

Napriek navý­še­niu obran­ný roz­poč­tov v tej­to sfé­re stá­le jas­ne domi­nu­je USA. Euró­pa na obra­nu síce pri­dá 130 miliárd, no stá­le dáva menej ako polo­vi­cu, čo USA.

V cel­ko­vých čís­lach NATO kra­ji­ny bez USA ten­to rok vyčle­ni­li na obra­nu 300 miliárd, no USA až 700 miliárd dolá­rov. Spo­lu teda NATO kra­ji­nu zapla­tia v roku 2019 na obra­nu jeden bili­ón dolá­rov.