Trump vyzval Rusko, aby prestalo podporovať „ohavnosti” Asadovho režimu

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vyzval Rus­ko, aby ukon­či­lo svo­ju pod­po­ru pre „ohav­nos­ti” reži­mu sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da. USA sú pod­ľa neho zne­po­ko­je­né nási­lím v pro­vin­cii Idlib na seve­ro­zá­pa­de Sýrie, ozná­mil v nede­ľu Bie­ly dom. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

Trump v tele­fo­ná­te s turec­kým pre­zi­den­tom Rece­pom Tay­y­i­pom Erdo­ga­nom „vyjad­ril zne­po­ko­je­nie nad nási­lím v Idli­be v Sýrii a… tlmo­čil, že Spo­je­né štá­ty si žela­jú, aby sa skon­či­la pod­po­ra Rus­ka pre ohav­nos­ti Asa­dov­ho reži­mu,” uvie­dol Bie­ly dom.

Sýr­ske vlád­ne sily v nede­ľu pokro­či­li v ofen­zí­ve voči posled­nej väč­šej baš­te povs­tal­cov na seve­ro­zá­pa­de kra­ji­ny, keď tam obsa­di­li ďal­šie dedi­ny a mes­tá oko­lo veľ­ko­mes­ta Alep­po, vyplý­va z pre­doš­lých správ štát­nych médií a orga­ni­zá­cie moni­to­ru­jú­cej kon­flikt v kra­ji­ne.

Vlád­ne jed­not­ky vedú za rus­kej letec­kej pod­po­ry ofen­zí­vu v Idli­be a oblas­tiach suse­dia­cich pro­vin­cií Alep­po a Lázi­kí­ja od decem­bra minu­lé­ho roka.

Po nedeľ­ňaj­ších bojoch a rých­lom postu­pe majú teraz vlád­ne sily „kon­tro­lu nad všet­ký­mi dedi­na­mi a men­ší­mi mes­ta­mi oko­lo Alep­pa po prvý raz od roku 2012”, uvied­lo Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR). Pod­ľa jeho hod­no­te­nia to reži­mu umož­ní vytla­čiť dži­há­dis­tov a povs­tal­cov z oko­lia Alep­pa a „zabez­pe­čiť” toto mes­to, kto­ré bolo pred vypuk­nu­tím voj­ny v roku 2011 naj­väč­ším v Sýrii a tiež eko­no­mic­kou met­ro­po­lou kra­ji­ny.

Štát­na tele­ví­zia sprá­vu potvr­di­la s tým, že armád­ne jed­not­ky „oslo­bo­di­li všet­ky dedi­ny a mes­teč­ká západ­ne od mes­ta Alep­po”, pri­čom odvy­sie­lal zábe­ry údaj­ne zachy­cu­jú­ce oby­va­te­ľov Alep­pa osla­vu­jú­cich postup armá­dy.

Ofen­zí­va v Idli­be a oko­li­tých oblas­tiach vyvo­la­la dosiaľ naj­väč­šiu vlnu vysíd­le­nia oby­va­te­ľov počas občian­skej voj­ny v Sýrii, keď pred ňou od decem­bra utiek­lo 800.000 ľudí, vyplý­va z úda­jov OSN.

Za rov­na­ké obdo­bie bolo pod­ľa SOHR zabi­tých vyše 380 civi­lis­tov.

Sýr­ske vlád­ne sily, pod­po­ro­va­né Rus­kom, Irá­nom, a liba­non­ským šiit­ským hnu­tím Hiz­bal­láh, majú v súčas­nos­ti pod kon­tro­lou viac než 70 per­cent úze­mia Sýrie.

Asad v nede­ľu na stret­nu­tí s pred­se­dom irán­ske­ho par­la­men­tu Alím Larí­džá­ním v Damas­ku pod­ľa svo­jej kan­ce­lá­rie vyhlá­sil, že sýr­sky ľud je „odhod­la­ný oslo­bo­diť celú Sýriu”.

Zdroj:TASR