Trump v Indii dohodol miliardový predaj vrtuľníkov

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump ozna­čil v uto­rok svo­ju náv­šte­vu Indie za „neza­bud­nu­teľ­nú” a „jedi­neč­nú”. Ozná­mil záro­veň, že Naí Dil­lí nakú­pi moder­né ame­ric­ké vojen­ské vyba­ve­nie. Šéf Bie­le­ho domu to uvie­dol počas spo­loč­né­ho vyhlá­se­nia s indic­kým pre­mi­é­rom Narén­drom Módím v Naí Dil­lí. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.

Trump uvie­dol, že India pod­pí­sa­la doho­du o náku­pe ame­ric­kej vojen­skej tech­ni­ky vrá­ta­ne vrtuľ­ní­kov v hod­no­te viac než tri miliar­dy dolá­rov (viac než 2,76 miliar­dy eur), pri­čom roko­va­nia oboch líd­rov záro­veň vytvo­ri­li pred­po­kla­dy pre uzat­vo­re­nie „kom­plex­nej obchod­nej doho­dy”.

Ame­ric­ký pre­zi­dent záro­veň zdô­raz­nil, že jeho man­žel­ka Mela­nia „bola v úža­se z majes­tát­nos­ti Indie” a bude si navž­dy pamä­tať „veľ­ko­le­pé pri­ví­ta­nie” v tej­to juho­á­zij­skej kra­ji­ne.

Módí na mar­go Trum­po­vej náv­šte­vy dodal, že oba­ja líd­ri spo­lu absol­vo­va­li pro­duk­tív­ne roko­va­nia týka­jú­ce sa naj­mä obran­nej spo­lu­prá­ce, ener­ge­ti­ky a tech­no­ló­gií.
Ako infor­mo­va­la agen­tú­ra Reuters, v indic­kej met­ro­po­le medzi­tým vypuk­li násil­né demon­štrá­cie pro­ti spor­né­mu záko­nu o občian­stve, kto­ré si vyžia­da­li naj­me­nej päť obe­tí na živo­toch a 90 zra­ne­ných. Pred­met­ná legis­la­tí­va, kto­rá vstú­pi­la do plat­nos­ti 10. janu­ára, uľah­ču­je zís­ka­nie občian­stva imig­ran­tom z Pakis­ta­nu, Afga­nis­ta­nu a Ban­gla­dé­ša. Kri­ti­ci však pova­žu­jú zákon za dis­kri­mi­nač­ný, pre­to­že sa nevzťa­hu­je na mos­li­mov.

Donald Trump nav­ští­vil Indiu po prvý raz od svoj­ho nástu­pu do úra­du v roku 2017.