Trump uľahčil používanie nášlapných mín

Donald Trump zru­šil ďal­šie roz­hod­nu­tie svoj­ho pred­chod­cu Barac­ka Oba­mu. Vlá­da ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta zmier­ni­la pra­vid­lá na pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín ozb­ro­je­ný­mi sila­mi Spo­je­ných štá­tov v urči­tých „výni­moč­ných situ­áciách”. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok agen­tú­ra DPA.

Roz­hod­nu­tie Bie­le­ho domu pred­sta­vu­je čias­toč­ný ústup od naria­de­nia admi­ni­stra­tí­vy pred­chá­dza­jú­ce­ho ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Barac­ka Oba­mu, pod­ľa kto­ré­ho bolo pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín obme­dze­né na oblasť Kórej­ské­ho polo­stro­va.

Pou­ží­va­nie, výro­bu a skla­do­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín upra­vu­je tzv. Otta­ws­ká doho­da, kto­rej cie­ľom je ich úpl­ný zákaz a odstrá­ne­nie z celé­ho sve­ta. K doho­de sa dopo­siaľ pri­po­ji­lo 164 štá­tov. Jej sig­na­tár­mi však okrem iných kra­jín nie sú Čína, Rus­ko a Spo­je­né štá­ty.
Pod­ľa akti­vis­tov boju­jú­cich pro­ti pou­ží­va­niu pro­ti­pe­chot­ných mín je ten­to druh zbra­ne nebez­peč­ný tým, že míny zostá­va­jú ukry­té v zemi aj dlhý čas po ukon­če­ní ozb­ro­je­ných kon­flik­tov a ohro­zu­jú živo­ty a zdra­vie civi­lis­tov.

„Mys­lím, že pro­ti­pe­chot­né míny sú dôle­ži­tým pros­tried­kom, kto­rý naše sily potre­bu­jú mať k dis­po­zí­cii,” pove­dal ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper, pri­čom dodal, že USA budú k pou­ží­va­niu mín pri­stu­po­vať s veľ­kou obo­zret­nos­ťou.

Ľud­sko­práv­na orga­ni­zá­cia Human Rights Watch (HRW) prí­stup USA k pou­ží­va­niu pro­ti­pe­chot­ných mín odsú­di­la a ozna­či­la ho za haneb­ný. „Budú­ci líd­ri Spo­je­ných štá­tov toto haneb­né roz­hod­nu­tie napo­kon odvo­la­jú,” pove­da­la Mary Ware­ha­mo­vá z HRW.