Trump sľubuje stiahnutie vojakov z Afganistanu

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump v noci na stre­du zno­vu sľú­bil, že vyro­ku­je stia­hnu­tie ame­ric­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu. Trump vo svo­jom pre­ja­ve o sta­ve Únie na pôde Kon­gre­su ďalej pove­dal, že už nech­ce, aby v neko­neč­ných voj­nách zomie­ra­li „stá­ti­sí­ce” ľudí, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

„Pra­cu­je­me na tom, aby sme koneč­ne ukon­či­li naj­dl­h­šiu voj­nu Ame­ri­ky a pri­vied­li našich voja­kov domov,” pove­dal Tump.

Spo­je­né štá­ty a mili­tant­né hnu­tie Tali­ban sa stá­le sna­žia dosiah­nuť doho­du, na zákla­de kto­rej by ame­ric­kí voja­ci zača­li opúš­ťať Afga­nis­tan výme­nou za bez­peč­nost­né záru­ky. V uply­nu­lých týžd­ňoch však Was­hing­ton väč­ši­nou mlčal o tom, v akom sta­ve sú tie­to roko­va­nia.

Výsled­ná mie­ro­vá doho­da by mala umož­niť stia­hnu­tie ame­ric­kých voja­kov z Afga­nis­ta­nu a ukon­če­nie 18 rokov trva­jú­ce­ho vojen­ské­ho kon­flik­tu. Spo­je­né štá­ty žia­da­jú, aby obsa­ho­va­la bez­peč­nost­né záru­ky zo stra­ny Tali­ba­nu o tom, že sa Afga­nis­tan nesta­ne úto­čis­kom pre mili­tan­tov.

V súvis­los­ti s Irá­nom Trump v pre­ja­ve pou­ká­zal na svoj nátlak na irán­sky režim a pochval­ne sa vyjad­ril o spor­nom úto­ku z 3. janu­ára, pri kto­rom pri­šiel v Bag­da­de o život irán­sky gene­rál major Kásem Solej­má­ní. Útok naria­dil Trump.

Zdroj:TASR