Trump sa v Sýrii spojil s Tureckom proti Rusku, Iránu a Asadovi

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vo štvr­tok vyzval vlá­dy Rus­ka, Sýrie a Irá­nu, aby zasta­vi­li násil­nos­ti v seve­ro­zá­pad­nej sýr­skej pro­vin­cii Idlib. Tá je posled­nou veľ­kou baš­tou zostá­va­jú­cou pod kon­tro­lou povs­ta­lec­kých bojov­ní­kov a dži­há­dis­tov boju­jú­cich pro­ti regu­lár­nej vlá­de sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da.

Rus­ko, Sýria a Irán zabí­ja­jú tisí­ce civi­lis­tov v seve­ro­zá­pad­nej pro­vin­cii Idlib, napí­sal Trump na Twit­te­ri a dodal: „Nerob­te to!”

Letec­ké a delo­stre­lec­ké úto­ky si od polo­vi­ce decem­bra vyžia­da­li pod­ľa úda­jov Sýr­ske­ho pozo­ro­va­teľ­ské­ho cen­tra pre ľud­ské prá­va (SOHR) živo­ty tak­mer 80 civi­lis­tov. Za posled­né týžd­ne bolo vysíd­le­ných viac než 40 000 ľudí, doda­lo SOHR.

Turec­ko vyzva­lo v uto­rok na okam­ži­té ukon­če­nie bojov v pro­vin­cii Idlib po tom, čo do Mos­kvy vysla­lo dele­gá­ciu, kto­rá má o násil­nos­tiach v tej­to pro­vin­cii roko­vať.

Hovor­ca turec­ké­ho pre­zi­den­ta Rece­pa Tay­y­i­pa Erdo­ga­na Ibra­him Kalin uvie­dol, že Anka­ra sa usi­lu­je o dosia­hnu­tie novej doho­dy o prí­me­rí, kto­rá nahra­dí doho­du z augus­ta toh­to roku.

V pro­vin­cii, kto­rú ovlá­da naj­mä sku­pi­na Hajat Tah­rír aš-Šám napo­je­ná na tero­ris­tic­kú sieť al-Kái­da, žijú asi tri mili­ó­ny ľudí vrá­ta­ne mili­ó­na detí. Žijú tam aj Sýr­ča­nia, kto­rých vyhna­la z domo­vov osem­roč­ná občian­ska voj­na.

Aktu­ál­ne sa boju­je naj­mä pri mes­te Maar­rat Al Numan, kde vlád­ne sily Bašá­ra Asa­da s rus­kou a irán­skou pod­po­rou sa sna­žia ovlád­nuť pro­vin­ciu Idlib z juhu. Z oblas­ti je hlá­se­ná ťaž­ká delo­stre­lec­ká paľ­ba naj­mä zo stra­ny vlád­ny síl. Tie ostre­ľu­jú naj­mä obce v oko­lí kľú­čo­vé­ho mes­ta na ces­te k Idli­bu.