Trump sa pochválil ďalším zabitím. Teraz to bol vodca al-Káidy

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vo štvr­tok miest­ne­ho času ozná­mil, že ame­ric­ké sily zabi­li v Jeme­ne vod­cu tero­ris­tic­kej dži­há­dis­tic­kej orga­ni­zá­cie al-Kái­da na Arab­skom polo­stro­ve (AQAP).

Infor­mo­val o tom Bie­ly dom vo svo­jom sta­no­vis­ku. Pod­ľa neho USA „vyko­na­li v Jeme­ne pro­ti­te­ro­ris­tic­kú ope­rá­ciu, kto­rá úspeš­ne odstrá­ni­la Kási­ma Rimí­ho, zakla­da­te­ľa a vod­cu al-Kái­dy na Arab­skom polo­stro­ve (AQAP),” uvá­dza sa v Trum­po­vom vyhlá­se­ní, kto­ré zve­rej­nil Bie­ly dom.

AQAP, tzv. jemen­ská al-Kái­da, sa v nede­ľu pri­hlá­si­la k zod­po­ved­nos­ti za decem­bro­vý útok na letec­kej aka­dé­mii ame­ric­ké­ho vojen­ské­ho námor­níc­tva vo flo­rid­skom mes­te Pen­sa­co­la, kto­rý si vyžia­dal troch mŕt­vych a osem zra­ne­ných. AQAP sa k činu pri­hlá­si­la na inter­ne­te pro­stred­níc­tvom prí­ho­vo­ru, kto­rý pred­nie­sol prá­ve Kásim Rimí.

Pri streľ­be zo 6. decem­bra 2019 zahy­nu­li tra­ja ame­ric­kí voja­ci a ďal­ších osem ľudí utr­pe­lo zra­ne­nia. Útoč­ní­ka, kto­ré­ho iden­ti­fi­ko­va­li ako prí­sluš­ní­ka saud­sko­arab­ských vzduš­ných síl, poli­caj­ti na mies­te zastre­li­li. Išlo o 21-roč­né­ho Muham­ma­da Šam­rá­ní­ho, pod­po­ru­čí­ka saud­sko­arab­ských vzduš­ných síl, kto­rý na flo­rid­skej základ­ni absol­vo­val letec­ký výcvik.

Pácha­teľ krát­ko pred činom zve­rej­nil na Twit­te­ri krát­ky mani­fest, v kto­rom vyjad­ril svo­ju nená­visť voči Spo­je­ným štá­tom a obvi­nil ich z pácha­nia zlo­či­nov pro­ti mos­li­mom a celé­mu ľud­stvu.

Saud­ská Ará­bia sa od úto­ku dôraz­ne diš­tan­co­va­la.

Spo­je­né štá­ty po úto­ku vyhos­ti­li 21 Šam­rá­ní­ho saud­sko­arab­ských kole­gov, tak­tiež frek­ven­tan­tov uve­de­nej vojen­skej aka­dé­mie. Ame­ric­ké úra­dy kva­li­fi­ko­va­li uda­losť ako tero­ris­tic­ký čin moti­vo­va­ný dži­há­dis­tic­kou ide­oló­gi­ou.