Trump: O dva týždne bude dohoda s Talibanom. Alebo nie

Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump vo štvr­tok pove­dal, že Spo­je­né štá­ty sú „veľ­mi blíz­ko” k dosia­hnu­tiu mie­ro­vej doho­dy s afgan­ským radi­kál­nym hnu­tím Tali­ban. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP.

„Mys­lím si, že sme veľ­mi blíz­ko. Exis­tu­je dob­rá šan­ca, že bude­me mať doho­du…,” pove­dal v roz­hla­so­vej relá­cii na sta­ni­ci iHe­ar­tRa­dio. „To nezna­me­ná, že neja­kú (doho­du) aj bude­me mať, ale o dva týžd­ne sa to dozvie­me,” dodal.

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo ces­tou na Mní­chov­skú bez­peč­nost­nú kon­fe­ren­ciu, kde sa má stret­núť s afgan­ským pre­zi­den­tom Ašra­fom Gha­ním, uvie­dol, že „za posled­ných pár dní nastal sku­toč­ný pokrok” v roko­va­niach medzi Was­hing­to­nom a Tali­ba­nom.

Minis­ter obra­ny Mark Esper po stret­nu­tí Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie vo štvr­tok v Bru­se­li pove­dal, že obe stra­ny „vyro­ko­va­li návrh na sedem­dňo­vé obme­dze­nie nási­lia”. Trump nespres­nil, či mal na mys­li spo­mí­na­ný návrh ale­bo nie­čo roz­siah­lej­šie.

„Vedie­me veľ­mi dob­rý dia­lóg, uvi­dí­me a o týž­deň či dva sa to dozvie­me,” pove­dal a dodal Trump s tým, že Tali­ban chce takis­to uzav­rieť doho­du.

Vyjed­ná­va­či USA a Tali­ba­nu absol­vo­va­li od júla 2018 naj­me­nej desať kôl pria­mych roko­va­ní, väč­ši­nu z nich v Kata­re, štá­te Perz­ské­ho záli­vu, kde má Tali­ban otvo­re­ný polo­ofi­ciál­ny poli­tic­ký úrad.

Vla­ni v sep­tem­bri boli obe stra­ny už blíz­ko pod­pi­su doho­dy, keď ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump náh­le roko­va­nia zru­šil a ako dôvod uvie­dol pokra­ču­jú­ce nási­lie pácha­né Tali­ba­nom.

Roko­va­nia sa obno­vi­li v decem­bri po výme­ne väz­ňov medzi Afgan­ca­mi a Tali­ba­nom.